مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
ترجمه مقاله دستگاه هشدار و پیش بینی افتادن مبنی بر اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله دستگاه هشدار و پیش بینی افتادن مبنی بر اینترنت اشیا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله نسبت شاخص توده بدنی به سن بیمار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نسبت شاخص توده بدنی به سن بیمار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدلسازی چند مقیاسی جریان خون کرونری - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله اثرات وضعیت چرخش زانو بر کجی زانو در فرود تک-پا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات وضعیت چرخش زانو بر کجی زانو در فرود تک-پا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تشخیص استرس ذهنی با استفاده از حسگرهای فیزیولوژیک پوشیدنی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص استرس ذهنی با استفاده از حسگرهای فیزیولوژیک پوشیدنی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله رابط مغز-رایانه: مسائل و راه حل های پیش پردازش سیگنال EEG

ترجمه مقاله رابط مغز-رایانه: مسائل و راه حل های پیش پردازش سیگنال EEG

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تحلیل دمای بافت سرطانی در سینه در طول افزایش دمای بافتی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تحلیل دمای بافت سرطانی در سینه در طول افزایش دمای بافتی - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله تحلیل حالت شکستگی بحرانی استخوان با استفاده از XFEM - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تحلیل حالت شکستگی بحرانی استخوان با استفاده از XFEM - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 26