مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
ترجمه مقاله پروتز زانو-قوزک با قوزک فعال و انتقال انرژی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروتز زانو-قوزک با قوزک فعال و انتقال انرژی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله مطالعه ای در مورد یک مدل اسکلتی-عضلانی فعال و غیرفعال - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه ای در مورد یک مدل اسکلتی-عضلانی فعال و غیرفعال - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله یک مدل المان محدود از پوست در معرض گرماسوختگی - نشریه ASME

ترجمه مقاله یک مدل المان محدود از پوست در معرض گرماسوختگی - نشریه ASME

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله روش های نسل محدودیت برای بهینه سازی قوی در پرتودرمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش های نسل محدودیت برای بهینه سازی قوی در پرتودرمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اعتبارسنجی مدل اسکلتی - عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن

ترجمه مقاله اعتبارسنجی مدل اسکلتی - عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله چمباتمه زدن، دولا شدن و یا یک حالت بینابینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چمباتمه زدن، دولا شدن و یا یک حالت بینابینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله مدل سه بعدی باربرداری برای بارهای غیر همگن - نشریه تیلور و فرانسیس

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تکنولوژی آرایش های چند الکترودی برای علوم اعصاب و قلب و عروق - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تکنولوژی آرایش های چند الکترودی برای علوم اعصاب و قلب و عروق - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله پروتز عصبی عبورکننده از پوست با قابلیت برنامه نویسی

ترجمه مقاله پروتز عصبی عبورکننده از پوست با قابلیت برنامه نویسی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله تشخیص و پیش بینی تشنج از طریق مقادیر قفل دامنه و فاز

ترجمه مقاله تشخیص و پیش بینی تشنج از طریق مقادیر قفل دامنه و فاز

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16