مقالات ترجمه شده رشته معماری سیستم های کامپیوتری

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری سیستم های کامپیوتری
ترجمه مقاله چالش های پذیرش ERP ابری در کسب و کارهای کوچک و متوسط - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چالش های پذیرش ERP ابری در کسب و کارهای کوچک و متوسط - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مکانیسم های بلاک چین برای امنیت اینترنت اشیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مکانیسم های بلاک چین برای امنیت اینترنت اشیا - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله پژوهش پروتکل های استاندارد شده برای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

ترجمه مقاله پژوهش پروتکل های استاندارد شده برای اینترنت اشیا - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله شبیه سازی سناریوهای محاسباتی ابر/لبه/مه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله شبیه سازی سناریوهای محاسباتی ابر/لبه/مه - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 4
ترجمه مقاله بررسی تحمل خطا در رایانش ابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی تحمل خطا در رایانش ابری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 41
صفحات فارسی: 53
ترجمه مقاله حفاظت از شی در سیستم های توزیع شده (توزیعی) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حفاظت از شی در سیستم های توزیع شده (توزیعی) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله معماری ذخیره سازی در فضای ابری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله معماری ذخیره سازی در فضای ابری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله زمان بندی چند منبعی و شبیه سازی توان برای رایانش ابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله زمان بندی چند منبعی و شبیه سازی توان برای رایانش ابری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله چالش ها، تهدید ها و آسیب پذیری های امنیتی رایانش ابری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله چالش ها، تهدید ها و آسیب پذیری های امنیتی رایانش ابری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله احراز هویت گروهی برای رایانش ابری-به-اشیاء - نشریه الزویر

ترجمه مقاله احراز هویت گروهی برای رایانش ابری-به-اشیاء - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 23