مقالات ترجمه شده رشته معماری سیستم های کامپیوتری

لیست مقالات ترجمه شده رشته معماری سیستم های کامپیوتری
ترجمه مقاله رویکردی برای مدیریت ایمن محیط های ابر لبه هیبرید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رویکردی برای مدیریت ایمن محیط های ابر لبه هیبرید - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 43
ترجمه مقاله تکنیک های تراکم فهرست برای بهینه سازی فضا در فایل سیستم های FAT و EFAT

ترجمه مقاله تکنیک های تراکم فهرست برای بهینه سازی فضا در فایل سیستم های FAT و EFAT

  • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تحمل خطا در محیط رایانش ابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحمل خطا در محیط رایانش ابری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 56
ترجمه مقاله معماری نرم افزاری چند حوزه ای و نقش ثانویه جهت دار - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله معماری نرم افزاری چند حوزه ای و نقش ثانویه جهت دار - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله مفهوم سازی تامین داده در اینترنت اشیاء - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم سازی تامین داده در اینترنت اشیاء - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله معماری جدید شبکه بی سیم درون تراشه ای (WNoC) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله معماری جدید شبکه بی سیم درون تراشه ای (WNoC) - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله کشش در محاسبات ابری - نشریه IEEE

ترجمه مقاله کشش در محاسبات ابری - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۴۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله روش ساخت آموزش موبایلی در رایانش ابری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله روش ساخت آموزش موبایلی در رایانش ابری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله شکستن مرز log n در شایعه پراکنی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله شکستن مرز log n در شایعه پراکنی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۵۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28