مقالات ترجمه شده رشته سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
ترجمه مقاله پرسشنامه سلامت زنان (WHQ) - نشریه BMC

ترجمه مقاله پرسشنامه سلامت زنان (WHQ) - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان مبتلا به ADHD - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان مبتلا به ADHD - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله ارزیابی افراد تیزهوش - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ارزیابی افراد تیزهوش - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 21
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله پنج صفت شخصیتی بزرگ به عنوان پیش بینی های هوش هیجانی - نشریه Road

ترجمه مقاله پنج صفت شخصیتی بزرگ به عنوان پیش بینی های هوش هیجانی - نشریه Road

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بررسی نظریه ذهن در طول اواسط دوران کودکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی نظریه ذهن در طول اواسط دوران کودکی و فراتر از آن - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله رنگ عواطف معیاری برای تداعی های ضمنی رنگ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رنگ عواطف معیاری برای تداعی های ضمنی رنگ - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای افسردگی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بلای طبیعی و تاثیر مرگ و میر بر باروری و پویایی جمعیت - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله همدلی انسان از منظر علوم اعصاب اجتماعی - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله همدلی انسان از منظر علوم اعصاب اجتماعی - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله بینش های نفوذی رویکردهای پردازش اطلاعات نسبت به هوش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بینش های نفوذی رویکردهای پردازش اطلاعات نسبت به هوش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله اثرات باغبانی درمانی بر آگاهی جامعه و رضایت از زندگی

دانلود ترجمه مقاله اثرات باغبانی درمانی بر آگاهی جامعه و رضایت از زندگی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله مفهوم باغچه و باغبانی در زندگی روزانه

دانلود ترجمه مقاله مفهوم باغچه و باغبانی در زندگی روزانه

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله اقتصاد باغبانی درمانی

دانلود ترجمه مقاله اقتصاد باغبانی درمانی

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله ویژگی های اضطراب در اختلال اضطراب فراگیر - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله ویژگی های اضطراب در اختلال اضطراب فراگیر - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 26
دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

دانلود ترجمه مقاله مطالعه و تحلیل نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری

 • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21