مقالات ترجمه شده رشته سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله توسعه شیوه گراندد تئوری (نظریه زمینه ای) - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

دانلود ترجمه مقاله توسعه نظریه گراندد تئوری یا تئوری داده بنیاد سازنده گرا

  • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله بررسی جهانی رفتار، نگرش و دانش محیطی جوانان

دانلود ترجمه مقاله بررسی جهانی رفتار، نگرش و دانش محیطی جوانان

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 41
دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی سکوت مسئله ای فراسوی کلمات - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی خود انتقادی صریح و عزت نفس ضمنی در دو فرهنگ - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

دانلود ترجمه مقاله تعاریف و نظریه های حس تعلق اجتماعی - مجله وایلی

  • مبلغ: ۱۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1986
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 18