مقالات ترجمه شده رشته سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)

لیست مقالات ترجمه شده رشته سنجش و اندازه گیری (روان سنجی)
ترجمه مقاله هوش فرهنگی و اثربخشی بین فرهنگی در بین مربیان پرستاری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش فرهنگی و اثربخشی بین فرهنگی در بین مربیان پرستاری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله اثر انگیزش شناختی- رفتاری بر مشارکت دانش آموزان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر انگیزش شناختی- رفتاری بر مشارکت دانش آموزان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی متا تحلیلی تاثیر مداخلات افزایش کنجکاوی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بررسی متا تحلیلی تاثیر مداخلات افزایش کنجکاوی - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله چگونگی پردازش بازخورد: نقش عزت نفس در پردازش اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چگونگی پردازش بازخورد: نقش عزت نفس در پردازش اطلاعات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله هوش هیجانی پرستارانی که از بیماران COVID-19 مراقبت می کنند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش هیجانی پرستارانی که از بیماران COVID-19 مراقبت می کنند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله درباره واژه نامه اصلاحات مربوط به خویشتن - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله درباره واژه نامه اصلاحات مربوط به خویشتن - نشریه Frontiersin

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پیشرفت در استعدادیابی در ورزش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیشرفت در استعدادیابی در ورزش - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله پردازش هیجان و تازگی در تجربه زیبایی شناختی مجازی معماری ها

ترجمه مقاله پردازش هیجان و تازگی در تجربه زیبایی شناختی مجازی معماری ها

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مطالعه اختلال روانی و مشارکت تروریست - نشریه APA

ترجمه مقاله مطالعه اختلال روانی و مشارکت تروریست - نشریه APA

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان ایرانی

ترجمه مقاله ارتباط بین پیشرفت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان ایرانی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله درک ارتباط بین اختلال شخصیت و پرخاشگری - نشریه Ncbi

ترجمه مقاله درک ارتباط بین اختلال شخصیت و پرخاشگری - نشریه Ncbi

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 17