مقالات ترجمه شده رشته فناوری مواد غذایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فناوری مواد غذایی
ترجمه مقاله پایداری روغن های اساسی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله پایداری روغن های اساسی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بلور سازی محلول های قندی

ترجمه مقاله بلور سازی محلول های قندی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله تحلیل های اکسرژی و انرژی غذای مایع در فرایند گرمایش اهمی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیل های اکسرژی و انرژی غذای مایع در فرایند گرمایش اهمی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله پخت نان با استفاده از فناوری گرمایش اهمی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پخت نان با استفاده از فناوری گرمایش اهمی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله اصول و روش ایجاد پوشش ریز از میکروارگانیزم های پروبیوتیک - نشریه Ijbiotech

ترجمه مقاله اصول و روش ایجاد پوشش ریز از میکروارگانیزم های پروبیوتیک - نشریه Ijbiotech

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله اثر منبع و روش استخراج روغن آرگان - نشریه ACS

ترجمه مقاله اثر منبع و روش استخراج روغن آرگان - نشریه ACS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 16
دانلود ترجمه مقاله ماست سویا غنی شده با آهن و کلسیم

دانلود ترجمه مقاله ماست سویا غنی شده با آهن و کلسیم

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12