دانلود ترجمه مقاله ماست سویا غنی شده با آهن و کلسیم

دانلود ترجمه مقاله ماست سویا غنی شده با آهن و کلسیم
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ماست سویا غنی شده با آهن و کلسیم: ماندگاری در مدت انبارش
عنوان انگلیسی
soy yogurt fortified with iron and calcium: stability during the storage
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2009
نشریه
agris
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
۴۶۸۹
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
کنترل کیفی و بهداشتی، علوم مواد غذایی، زیست فناوری مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
دانشگاه
توسط گروه غذا و تغذیه، دانشگاه ایالتی سائو پائولو، دانشکده علوم دارویی، برزیل
کلمات کلیدی
ماست سویا؛ آهن؛ کلسیم؛ میکروانکپسوله شده؛ انبارش؛ ماندگاری
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
طرح آزمایشی
شیرسویا، مواد شیمیایی و غربال باکتریایی
تولید ماست سویا
اندازه گیری اسیدیته
شمارش سلول زیستا و قابل رشد
تعیین ویسکوزیته و غلظت
کمیت پذیر کردن آهن و کلسیم
ارزیابی حسی
تحلیل آماری
نتایج و بحث
تغییر pH در مدت زمان تخمیر
اندازه گیری اسیدیته
شمارش سلول زیستا و قابل رشد
ویسکوزیته و غلظت
غلظت های آهن و کلسیم
ارزیابی حسی ماست های سویا
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The objective of this study was to prepare a soy yogurt, fortifi ed with microencapsulated FeSO4 .7H2 O (12mg of iron/l) and calcium citrate (600mg of calcium/l), and evaluate the stability of the fi nal product during the storage at 10°C. The soy yogurt without addition of iron and calcium was used as control. Analysis of these samples was done once a week, during 28 days, for: pH, titratable acidity, rheological properties (viscosity and consistency), sensory characteristics (acceptance test) and enumeration of viable cells (L. delbrueckii ssp. bulgaricus and S. thermophilus). The pH, titratable acidity, viscosity, consistency and acceptance test data were submitted to analysis of variance and Tukey’s test. During the storage was observed a decrease in the pH and increase in the titratable acidity, due to the lactic cultures to be continue viable (107 CFU/g) in the product. The fortifi ed yogurt exhibited lower viscosity, but this parameter did not change signifi cantly (p<0,05) during the storage time. The acceptance test results showed that the control and fortifi ed samples did not exhibit signifi cant differences (p<0,05), during the studied period, in relation to the all sensory attributes evaluated. In conclusion, the present work enabled the development of a iron and calcium fortifi ed soy yogurt, stable during 28 days at 10°C, that could be used in the prevention and control of mineral defi ciencies in general population.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

هدف این مطالعه تهیه ی ماست سویا، غنی شده با FeSO4.7H2O میکروانکپسوله شده (۱۲ میلی گرم آهن/۱) و سیترات کلسیم (۶۰۰ میلی گرم کلسیم/۱)، و ارزیابی ماندگاری فراورده ی نهایی در مدت انبارش در ۱۰ درجه ی سانتی گراد بود. ماست سویا بدون اضافه کردن آهن و کلسیم به عنوان کنترل استفاده شد. تحلیل این نمونه ها هفته ای یک بار، در مدت ۲۸ روز، برای: pH، اسیدیته ی قابل عیارگیری، خواص تغییر شکل پذیری (ویسکوزیته و غلظت)، ویژگی های حسی (آزمون پذیرش) و شمارش سلول های زیستا و قابل رشد (L. delbrueckii ssp. bulgaricus and S. thermophilus) انجام شد. pH، اسیدیته ی قابل عیارگیری، ویسکوزیته، غلظت و داده های آزمون پذیرش با تحلیل واریانس و آزمون توکی ارائه شدند. در مدت انبارش کاهش در pH و افزایش در اسیدیته ی قابل عیارگیری مشاهده شد، به سبب کشت های لاکتیک برای تداوم بخشیدن به سلول های زیستا (۱۰۷CFU/g) در فراورده. ماست غنی شده ویسکوزیته ی پایین تری را نشان داد، اما این پارامتر در مدت زمان انبارش به طور معنی داری تغییر نکرد (p<=0,05). نتایج آزمون پذیرش نشان داد که نمونه های کنترل و غنی شده، در مدت دوره ی مورد مطالعه، در ارتباط با تمام ویژگی های حسی ارزیابی شده تفاوت های معنی داری را نشان ندادند (p<=0,05). در نتیجه، کار حاضر امکان توسعه ی ماست سویا غنی شده با کلسیم و آهن را فراهم کرد، در مدت ثابت ۲۸ روز در دمای ۱۰ درجه ی سانتی گراد، که می تواند در حفظ و کنترل کمبود های ماده ی معدنی در جمعیت کل مورد استفاده قرار گیرد.


بدون دیدگاه