مقالات ترجمه شده رشته فناوری مواد غذایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فناوری مواد غذایی
ترجمه مقاله تاثیر عوامل کاهنده بر گلوتن گندم و ویژگی های کیفی آرد و بیسکویت

ترجمه مقاله تاثیر عوامل کاهنده بر گلوتن گندم و ویژگی های کیفی آرد و بیسکویت

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله استخراج مایع سیلابی روغن از بارو با کمک انرژی فراصوتی

ترجمه مقاله استخراج مایع سیلابی روغن از بارو با کمک انرژی فراصوتی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تخریب افلاتوکسین با تیمار اولتراسوند

ترجمه مقاله تخریب افلاتوکسین با تیمار اولتراسوند

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 6
ترجمه مقاله خشک کردن انجمادی محصولات زیستی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خشک کردن انجمادی محصولات زیستی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله کفیر، ترکیب لبنی پروبیوتیک، جنبه های مغذی و درمانی

ترجمه مقاله کفیر، ترکیب لبنی پروبیوتیک، جنبه های مغذی و درمانی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله مسیرهای بیوشیمیایی در سنتز روغن دانه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسیرهای بیوشیمیایی در سنتز روغن دانه - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله گرایش به سمت محصولات پروبیوتیک لبنی و غیر لبنی - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله گرایش به سمت محصولات پروبیوتیک لبنی و غیر لبنی - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله نقش باکتری های اسید لاکتیک (LAB ) در حفظ مواد غذایی و سلامت انسان

ترجمه مقاله نقش باکتری های اسید لاکتیک (LAB ) در حفظ مواد غذایی و سلامت انسان

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تخمیر سبوس با استرین های لاکتوباسیلوس برای تولید خمیر ترش - SciencePG

ترجمه مقاله تخمیر سبوس با استرین های لاکتوباسیلوس برای تولید خمیر ترش - SciencePG

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله بررسی در مورد پکتین ها

ترجمه مقاله بررسی در مورد پکتین ها

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 12