ترجمه مقاله فعالیت ضد باکتریایی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی

ترجمه مقاله فعالیت ضد باکتریایی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
فعالیت ضد باکتریایی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی در محیط کشت و پنیر سفید ایرانی
عنوان انگلیسی
Essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus) antibacterial activity on Staphylococcus aureus and Escherichia coli
صفحات مقاله فارسی
8
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2012
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
8595
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
میکروبیولوژی، فناوری مواد غذایی و علوم مواد غذایی
مجله
مجله میکروبیولوژی ایران - Iranian Journal of Microbiology
دانشگاه
گروه کنترل کیفیت غذا، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران
کلمات کلیدی
ترخون، اسانس، اثر ضد باکتریایی، Staphylococcus aureus، اشریشیا کلی ، پنیر
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Background and Objectives: In this study, the antibacterial effect of essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus) on Staphylococcus aureus and Escherichia coli was evaluated in culture media and Iranian white cheese. Materials and Methods: The tarragon essential oil (EO) obtained by the steam distillation method and its antibacterial activity was evaluated in 96-well microtiter plates containing brain heart infusion broth. The enumeration of S. aureus and E. coli in cheese samples were carried out on the following media: Baired parker agar for S.aureus, incubated at 37 °C for 24 h; and MacConkey sorbitol agar for E. coli, incubated at 37°C for 24 h. Iranian white cheese was produced from fresh and whole pasteurized cow milk (2.5%). Bacteria (103 cfu/mL) were inoculated to different batches. Cheese was treated with different concentrations of EO (15 and 1500 µg/mL) and separated into four parts in an equal manner. The sensory evaluation was done by a panel of four judges. Results: According to the results obtained, minimum inhibitory concentrations (MIC) for E. coli and S. aureus were 2500 and 1250 µg/mL, respectively. Also, minimum bactericidal concentration (MBC) for the mentioned microorganisms were 5000 and 2500 µg/mL, respectively. All the EO concentrations for each bacteria result in reducing bacterial count of cheese samples compared to control (P < 0.05). Also, with increasing concentration of EO in cheese samples, the bacterial count was reduced further (P < 0.05). Conclusion: Based on our findings, tarragon essential oil has antibacterial effect on two important pathogen bacteria (S. aureus and E. coli) and can be applied as a preservative in foods such as cheese.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سابقه و هدف: در این مطالعه، اثر ضد باکتریایی اسانس ترخون (Artemisia dracunculus) در استافیلوکوک اورئوس و اشریشیا کلی در محیط کشت و پنیر سفید ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: اسانس ترخون ( EO) با استفاده از روش تقطیر با بخار آب به دست آمده و فعالیت ضد باکتریایی آن در پلیت های میکروتیتری 96 چاهکی حاوی محیط کشت براث تزریق قلب و مغز بررسی شد. شمارش S. aureus و E. coli در نمونه های پنیر در محیط های کشت زیر انجام شد: آگار پارکر Baired برای S. aureus انکوبه شده در دمای 37 درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت انکوبه؛ و آگار سوربیتول MacConkey برای E. coli، انکوبه شده در دمای 37 درجه سلسیوس به مدت 24 ساعت. پنیر سفید ایرانی از شیر گاو تازه و پاستوریزه (5/2 %) تولید شد. باکتری ها (103 CFU / میلی لیتر) در دسته های مختلف انکوبه شدند. پنیر با غلظت های مختلف اسانس (15 و 1500 میکروگرم/ میلی لیتر) تیمار شده و به چهار بخش با اندازه-های برابر تقسیم شد. ارزیابی حسی توسط هیئتی از چهار داور انجام شد.
نتایج: با توجه به نتایج به دست آمده، حداقل غلظت بازدارندگی ( MIC) برای باکتری E. coli واستافیلوکوک اورئوس ، به ترتیب 2500 و 1250 میکروگرم/ میلی لیتر بود. همچنین، حداقل غلظت باکتری کشی ( MBC) برای این میکروارگانیسم ها به ترتیب 5000 و 2500 میکروگرم/ میلی لیتر بود. تمام غلظت های اسانس برای هر باکتری، باعث کاهش تعداد باکتری های نمونه های پنیر نسبت به شاهد شد (P <0.05). همچنین، با افزایش غلظت اسانس در نمونه های پنیر، میزان کاهش تعداد باکتری ها بیشتر شد (P<0.05).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های ما، اسانس ترخون اثر ضد باکتریایی روی دو باکتری بیماری زای مهم (S. aureus و E. coli) داشته و می تواند به عنوان یک ماده نگهدارنده در مواد غذایی مانند پنیر استفاده شود.

بدون دیدگاه