مقالات ترجمه شده رشته فناوری مواد غذایی

لیست مقالات ترجمه شده رشته فناوری مواد غذایی
ترجمه مقاله وفاداری به برند و عادت های مصرفی مصرف کنندگان بلژیکی قهوه - نشریه MDPI

ترجمه مقاله وفاداری به برند و عادت های مصرفی مصرف کنندگان بلژیکی قهوه - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله پیش بینی نقطه انجماد محلول های خنک کننده مایع چند جزیی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیش بینی نقطه انجماد محلول های خنک کننده مایع چند جزیی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله میکروکپسوله کردن باکتری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 35
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله قابلیت پروبیوتیک در مخمرها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت پروبیوتیک در مخمرها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله طراحی مواد غذایی با استفاده از مواد ساختار یافته طبیعی - نشریه وایلی

ترجمه مقاله طراحی مواد غذایی با استفاده از مواد ساختار یافته طبیعی - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13