مقالات ترجمه شده رشته سیاست های تحقیق و توسعه

لیست مقالات ترجمه شده رشته سیاست های تحقیق و توسعه
ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوبسیدهای دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه شرکت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 45
ترجمه مقاله قابلیت اعتماد سرمایه‌ سازی تحقیق و توسعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله قابلیت اعتماد سرمایه‌ سازی تحقیق و توسعه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله وابستگی منابع و فسخ پروژه: تحلیلی در صنعت زیست دارویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وابستگی منابع و فسخ پروژه: تحلیلی در صنعت زیست دارویی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله مراکز تحقیقاتی چند نهادی: چالش های برنامه ریزی و مدیریت

ترجمه مقاله مراکز تحقیقاتی چند نهادی: چالش های برنامه ریزی و مدیریت

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله ماهیت تحقیقات آینده نگری راهبردی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ماهیت تحقیقات آینده نگری راهبردی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دانش در پروژه های انتقال فناوری از مراکز R&D به بخش صنعت

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دانش در پروژه های انتقال فناوری از مراکز R&D به بخش صنعت

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پیش بینی های شخصیتی مشارکت به عنوان راهبر پرورشی - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پیش بینی های شخصیتی مشارکت به عنوان راهبر پرورشی - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله تحقیق ICT4D: بازخورد الگوی گذشته و آینده - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله تحقیق ICT4D: بازخورد الگوی گذشته و آینده - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله اثرات رشد بلند مدت سیاست R&D - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات رشد بلند مدت سیاست R&D - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله صدور مجوز فن آوری استراتژیک در یک زنجیره تامین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله صدور مجوز فن آوری استراتژیک در یک زنجیره تامین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله توسعه منطقه ای و کارآفرینی در اروپا

ترجمه مقاله توسعه منطقه ای و کارآفرینی در اروپا

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مفهوم سازی مجدد و گسترش مدل بازخورد مثبت شبکه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مفهوم سازی مجدد و گسترش مدل بازخورد مثبت شبکه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله تصمیم گیری برای توسعه‌ مدل کسب و کار - نشریه وایلی

ترجمه مقاله تصمیم گیری برای توسعه‌ مدل کسب و کار - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله ترکیبات خط مشی برای گذار به سوی پایداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ترکیبات خط مشی برای گذار به سوی پایداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله پرداخت بابت عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پرداخت بابت عملکرد حسابداری و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21