مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نفت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی نفت
ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

ترجمه مقاله اندازه گیری منحنی عملکرد آسفالتین در یک پلتفرم میکروسیالی - نشریه RSC

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله مطالعه عددی بچ ترکیبی نفت خام در یک کانال طویل - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مطالعه عددی بچ ترکیبی نفت خام در یک کانال طویل - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله حفاری جهت دار در محیط های ناپایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حفاری جهت دار در محیط های ناپایدار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله همبستگی منشا – نفت پالازوئیک در حوضه تاریم، NW چین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله چاه هوشمند به همراه تکنولوژی شیر کنترل فوران - نشریه (SPE (Onepetro

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تخمین تراوایی از واکنش های چاه پیمایی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تخمین تراوایی از واکنش های چاه پیمایی - نشریه (SPE (Onepetro

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله انرژی خالص حاصل از تولید نفت معمولی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انرژی خالص حاصل از تولید نفت معمولی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله تست تک فازی شیر هوشمند ICD - نشریه (SPE (Onepetro

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله حالت های مقررات زدایی در بخش پایین دستی صنعت نفت نیجریه

ترجمه مقاله حالت های مقررات زدایی در بخش پایین دستی صنعت نفت نیجریه

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مدیریت مخازن نفت در دانلین

ترجمه مقاله مدیریت مخازن نفت در دانلین

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1983
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17