مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه
ترجمه مقاله اثر خصوصیات مالکیت و جنسیت بر مدیریت سود

ترجمه مقاله اثر خصوصیات مالکیت و جنسیت بر مدیریت سود

 • مبلغ: ۷۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله استفاده از IOT در صنعت ساخت و ساز و مدیریت تسهیلات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از IOT در صنعت ساخت و ساز و مدیریت تسهیلات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله بررسی اصولی مدیریت دانش و پروژه های توسعه محصول جدید - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی اصولی مدیریت دانش و پروژه های توسعه محصول جدید - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله استفاده از تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر قابلیت های پشتیبانی تصمیم

ترجمه مقاله استفاده از تاثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر قابلیت های پشتیبانی تصمیم

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله سیاست اعتبار سبز و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیاست اعتبار سبز و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان نقدی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله ارتباط بین فرهنگی و کارآفرینی: ابعاد فرهنگی پروژه GLOBE

ترجمه مقاله ارتباط بین فرهنگی و کارآفرینی: ابعاد فرهنگی پروژه GLOBE

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله رقابت در بازار محصول و کنترل تونل سهامداران - نشریه وایلی

ترجمه مقاله رقابت در بازار محصول و کنترل تونل سهامداران - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله برآورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت دانشگاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت دانشگاهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 57
ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) جهت تیم سازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) جهت تیم سازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله پیوند و ارتباط جهت گیری کارآفرینی با موفقیت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیوند و ارتباط جهت گیری کارآفرینی با موفقیت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله درک مدیریت ارشد از شایستگی مدیریت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله درک مدیریت ارشد از شایستگی مدیریت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تاخیرهای 4P در مدیریت پروژه - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تاخیرهای 4P در مدیریت پروژه - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله تفاوت های فرهنگ ملی در مدیریت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفاوت های فرهنگ ملی در مدیریت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 16