مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه
ترجمه مقاله پایداری به عنوان یک مساله بسیار بد

ترجمه مقاله پایداری به عنوان یک مساله بسیار بد

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله طبقه ‌بندی چند معیاره برای موجودی قطعات یدکی - نشریه SSRN

ترجمه مقاله طبقه ‌بندی چند معیاره برای موجودی قطعات یدکی - نشریه SSRN

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله نوآوری پیوندی و مدیریت پروژه تولیدی در صنعت اتومبیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوآوری پیوندی و مدیریت پروژه تولیدی در صنعت اتومبیل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله مدیریت انعطاف پذیری در پروژه ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت انعطاف پذیری در پروژه ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله سوابق همکاری پروژه‌ در صنعت ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سوابق همکاری پروژه‌ در صنعت ساخت و ساز - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد مرحله به مرحله و شیوه بهبود اجرای ERP - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد مرحله به مرحله و شیوه بهبود اجرای ERP - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله چارچوب ساخت و ارزیابی یک پایگاه داده پروژه در زندگی واقعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چارچوب ساخت و ارزیابی یک پایگاه داده پروژه در زندگی واقعی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله عوارض بازسازی ساختار و پرداخت غرامت نقدی مدیر عامل شرکت (CEO)

ترجمه مقاله عوارض بازسازی ساختار و پرداخت غرامت نقدی مدیر عامل شرکت (CEO)

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله پژوهش از طریق طراحی روشی برای تحقیق تعاملی طراحی در HCI

ترجمه مقاله پژوهش از طریق طراحی روشی برای تحقیق تعاملی طراحی در HCI

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 21