مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه
ترجمه مقاله تحقیقات بازاریابی بین المللی: دیدگاه مدیریت پروژه جهانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحقیقات بازاریابی بین المللی: دیدگاه مدیریت پروژه جهانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله انتخاب پروژه در مدیریت پرتفولیو پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انتخاب پروژه در مدیریت پرتفولیو پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله مدیریت عدم قطعیت و ابهام در پروژه های توسعه فرآیند مشترک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت عدم قطعیت و ابهام در پروژه های توسعه فرآیند مشترک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی رشوه خواری از نظر فرهنگی در موریس - نشریه وایلی

ترجمه مقاله بررسی رشوه خواری از نظر فرهنگی در موریس - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله طراحی یک مدل بلوغ مدیریت پورتفولیو (النا) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله طراحی یک مدل بلوغ مدیریت پورتفولیو (النا) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آنالیز عملکرد عملیاتی پایانه های فرودگاه های برزیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز عملکرد عملیاتی پایانه های فرودگاه های برزیل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله فاکتورهای موفقیت مدیریت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فاکتورهای موفقیت مدیریت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله ابزار و فرایند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری - نشریه MDPI

ترجمه مقاله ابزار و فرایند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله حرفه ای شدن مدیریت ریسک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حرفه ای شدن مدیریت ریسک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شایستگی های مدیریت پروژه برای توسعه منطقه ای در رومانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله استفاده از روش های مدیریت پروژه و ابزار آن توسط NGDO ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استفاده از روش های مدیریت پروژه و ابزار آن توسط NGDO ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 25