مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت پروژه
ترجمه مقاله یک مدل یکپارچه از عوامل موثر بر انگیزه مدیران پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله یک مدل یکپارچه از عوامل موثر بر انگیزه مدیران پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله بوروکراتیزه شدن عملکرد مدیر پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بوروکراتیزه شدن عملکرد مدیر پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله مسیرهای توسعه مدیران پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مسیرهای توسعه مدیران پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

ترجمه مقاله ارزیابی مشارکت زودهنگام سهامداران به عنوان فرایندی برای نوآوری

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش دانشگاه ها در مدیریت دانش پروژه های شهر هوشمند - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله ساخت سوالات تحقیقی در مدیریت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساخت سوالات تحقیقی در مدیریت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله بررسی دیدگاه مدیران پروژه در مورد مدیریت پروژه - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی دیدگاه مدیران پروژه در مورد مدیریت پروژه - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله پروژه های به کارگیری صلاحیت تکنولوژیکی از طریق واسطه ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پروژه های به کارگیری صلاحیت تکنولوژیکی از طریق واسطه ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله وابستگی منابع و فسخ پروژه: تحلیلی در صنعت زیست دارویی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله وابستگی منابع و فسخ پروژه: تحلیلی در صنعت زیست دارویی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 25
ترجمه مقاله هوش کسب و کار و چابکی زنجیره تامین

ترجمه مقاله هوش کسب و کار و چابکی زنجیره تامین

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله پیاده سازی پروژه هوش کسب و کار

ترجمه مقاله پیاده سازی پروژه هوش کسب و کار

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تاثیر ظهور فناوری اطلاعات بر مدیریت پروژه ساخت و ساز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر ظهور فناوری اطلاعات بر مدیریت پروژه ساخت و ساز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دانش در پروژه های انتقال فناوری از مراکز R&D به بخش صنعت

ترجمه مقاله تاثیر مدیریت دانش در پروژه های انتقال فناوری از مراکز R&D به بخش صنعت

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله نقشه شناختی فازی برای مدل سازی مشکلات مدیریت پروژه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله نقشه شناختی فازی برای مدل سازی مشکلات مدیریت پروژه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 16