مقالات ترجمه شده رشته مدیریت هتلداری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت هتلداری
ترجمه مقاله تجزیه پارامتری رشد بهره‌وری در بخش هتلتداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجزیه پارامتری رشد بهره‌وری در بخش هتلتداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله استراتژی، تعلیم، و عملکرد مناسب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استراتژی، تعلیم، و عملکرد مناسب - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله نقش دهان به دهان الکترونیکی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش دهان به دهان الکترونیکی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 34
ترجمه مقاله رابطه پایداری و رضایت مشتری در مهمان نوازی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه پایداری و رضایت مشتری در مهمان نوازی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله مدلسازی یک زنجیره تامین سبز در صنعت هتلداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدلسازی یک زنجیره تامین سبز در صنعت هتلداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله ادراک ریسک و افسردگی کووید 19 در بین مهمانداران هتل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ادراک ریسک و افسردگی کووید 19 در بین مهمانداران هتل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله ویژگی های بهداشتی درک شده در صنعت هتلداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ویژگی های بهداشتی درک شده در صنعت هتلداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله سیستم های طبقه بندی هتل

ترجمه مقاله سیستم های طبقه بندی هتل

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 36
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله عملکرد هتل و نقش حسابداری مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

ترجمه مقاله عملکرد هتل و نقش حسابداری مدیریت استراتژیک - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله ارزیابی سرمایه معنوی (فکری) در صنعت هتل - نشریه امرالد

ترجمه مقاله ارزیابی سرمایه معنوی (فکری) در صنعت هتل - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله نقش رضایتمندی شغلی در رابطه بین برتری تجاری و OCB - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش رضایتمندی شغلی در رابطه بین برتری تجاری و OCB - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله دلبستگی شغلی، تعهد، رضایت و جایگزینی کارکنان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دلبستگی شغلی، تعهد، رضایت و جایگزینی کارکنان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل استراتژیکی محیط خارجی و اهمیت اطلاعات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل استراتژیکی محیط خارجی و اهمیت اطلاعات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله رابطه بین CRM ،RM و عملکرد کسب و کاردر صنعت هتلداری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رابطه بین CRM ،RM و عملکرد کسب و کاردر صنعت هتلداری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23