مقالات ترجمه شده رشته مدیریت عملکرد

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت عملکرد
ترجمه مقاله استراتژی، تعلیم، و عملکرد مناسب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله استراتژی، تعلیم، و عملکرد مناسب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 44
ترجمه مقاله مدل فرآیند کرت لوین برای تغییرات سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل فرآیند کرت لوین برای تغییرات سازمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله تاثیر روابط شبکه ای بر توسعه مقصد و نتایج کسب و کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر روابط شبکه ای بر توسعه مقصد و نتایج کسب و کار - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله تاثیر ساختار مالکیت و سود سهام بر عملکرد شرکت و ریسک شرکت - نشریه امرالد

ترجمه مقاله تاثیر ساختار مالکیت و سود سهام بر عملکرد شرکت و ریسک شرکت - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 40
ترجمه مقاله نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد شرکتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نوآوری مدل کسب و کار و عملکرد شرکتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 39
ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن روی عملکرد - نشریه امرالد

ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن روی عملکرد - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۵۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و چابکی شرکت ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حاکمیت شرکتی و چابکی شرکت ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 15