مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دولتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت دولتی
ترجمه مقاله بازگشت به مبانی نظریه پردازی منابع انسانی

ترجمه مقاله بازگشت به مبانی نظریه پردازی منابع انسانی

 • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

ترجمه مقاله نظریه سازمانی: از جامعه شناسی کلاسیک تا دهه 1970 - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله سازمان‌ های یادگیرنده در دانشگاه های عربستان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سازمان‌ های یادگیرنده در دانشگاه های عربستان - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تاثیر شیوه های منابع انسانی بر رشد فردی و سازمانی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر شیوه های منابع انسانی بر رشد فردی و سازمانی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی (HRM)

ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی (HRM)

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله پارادایم "سازماندهی": یادگیری با تمرکز بر مشتری مداری - نشریه امرالد

ترجمه مقاله پارادایم "سازماندهی": یادگیری با تمرکز بر مشتری مداری - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله ساختن دولت باز - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ساختن دولت باز - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 47
ترجمه مقاله برآورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت دانشگاهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله برآورد مراکز تحقیقاتی مشارکتی صنعت دانشگاهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 22
صفحات فارسی: 57
ترجمه مقاله نظریه و روش در مدیریت دولتی - نشریه Sage

ترجمه مقاله نظریه و روش در مدیریت دولتی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن برای تحقیقات آینده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن برای تحقیقات آینده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین پایدار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 44
صفحات فارسی: 51
ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش مرکز داده های سبز در مدل توسعه منابع انسانی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله قضیه اجرای غیریکپارچه: نگاهی دوباره بر پرسمن و وایلدافسکی - نشریه Sage

ترجمه مقاله قضیه اجرای غیریکپارچه: نگاهی دوباره بر پرسمن و وایلدافسکی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله مدیریت دولتی برای کلیه فصول؟ - نشریه وایلی

ترجمه مقاله مدیریت دولتی برای کلیه فصول؟ - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1991
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 22