تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

مقالات ترجمه شده رشته شیمی دارویی

لیست مقالات ترجمه شده رشته شیمی دارویی

مبلغ: 34,800 تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 23 (6 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 38 (3 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 44,800 تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 15 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 17 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14 (1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10 (شامل 1 صفحه رفرنس انگلیسی)
مبلغ: 37,800 تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی : 31
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 33,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 25
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی : 4
صفحات فارسی : 9