مقالات ترجمه شده رشته منابع انسانی و روابط کار

لیست مقالات ترجمه شده رشته منابع انسانی و روابط کار
ترجمه مقاله رضایت شغلی، تعهد سازمانی و قصد جابجایی

ترجمه مقاله رضایت شغلی، تعهد سازمانی و قصد جابجایی

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دانش، نگرش و عملکرد در یک جمعیت تحصیلکرده - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل دانش، نگرش و عملکرد در یک جمعیت تحصیلکرده - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۶۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 0
صفحات فارسی: 0
ترجمه مقاله تاثیر شایستگی های سبز بر عملکرد سازمانی - نشریه MDPI

ترجمه مقاله تاثیر شایستگی های سبز بر عملکرد سازمانی - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۶۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تاثیر شیوه های منابع انسانی بر رشد فردی و سازمانی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تاثیر شیوه های منابع انسانی بر رشد فردی و سازمانی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن برای تحقیقات آینده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آنالیز منابع انسانی: سیستماتیک کردن برای تحقیقات آینده - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله رضایت شغلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رضایت شغلی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله سهم CRM ها در توانایی تقسیم بازار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سهم CRM ها در توانایی تقسیم بازار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله IO-OI مدل فرآیند رویکرد دوگانه برای بهبود شادی در محیط کار

ترجمه مقاله IO-OI مدل فرآیند رویکرد دوگانه برای بهبود شادی در محیط کار

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 27
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله فشار کار میان فردی در کار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله فشار کار میان فردی در کار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بررسی رابطه هوش اخلاقی و تحمل پریشانی در کارکنان اصفهان

ترجمه مقاله بررسی رابطه هوش اخلاقی و تحمل پریشانی در کارکنان اصفهان

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر هوش هیجانی بر بهبود کار گروهی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16