مقالات ترجمه شده رشته منابع انسانی و روابط کار

لیست مقالات ترجمه شده رشته منابع انسانی و روابط کار
ترجمه مقاله دلبستگی شغلی، تعهد، رضایت و جایگزینی کارکنان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دلبستگی شغلی، تعهد، رضایت و جایگزینی کارکنان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تعیین فرسودگی شغلی کارمندان مدیریت سلامت و ارزیابی مدارک پزشکی

ترجمه مقاله تعیین فرسودگی شغلی کارمندان مدیریت سلامت و ارزیابی مدارک پزشکی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله شیوه های مشارکتی موثر برای بهبود فضای کار انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شیوه های مشارکتی موثر برای بهبود فضای کار انسانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حل تعارض در محیط های E-HRM

ترجمه مقاله حل تعارض در محیط های E-HRM

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله هنر مدیریت پیشرفته

ترجمه مقاله هنر مدیریت پیشرفته

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله مدیریت اتاق عمل چطور و توسط چه کسی

ترجمه مقاله مدیریت اتاق عمل چطور و توسط چه کسی

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس کارکنان و فرهنگ سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس کارکنان و فرهنگ سازمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله نوآوری مدل بیزینس کاربرمحور و طراحی تعامل و موردی از MAGITACT

ترجمه مقاله نوآوری مدل بیزینس کاربرمحور و طراحی تعامل و موردی از MAGITACT

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نفوذ اثرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر منابع انسانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله عوارض بازسازی ساختار و پرداخت غرامت نقدی مدیر عامل شرکت (CEO)

ترجمه مقاله عوارض بازسازی ساختار و پرداخت غرامت نقدی مدیر عامل شرکت (CEO)

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 37