ترجمه مقاله تعیین فرسودگی شغلی کارمندان مدیریت سلامت و ارزیابی مدارک پزشکی

ترجمه مقاله تعیین فرسودگی شغلی کارمندان مدیریت سلامت و ارزیابی مدارک پزشکی
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تعیین فرسودگی شغلی کارمندان مدیریت سلامت و ارزیابی مدارک پزشکی دفتر گلستان واحد استان سازمان تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
عنوان انگلیسی
Determination of Job Burnout among Employees of Health Administration and Assessment of Medical Documents Office of Golestan Province Branch of Social Security Organization of Islamic Republic of Iran
صفحات مقاله فارسی
9
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2015
نشریه
Textroad
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6062
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت و روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
روانشناسی صنعتی، منابع انسانی و روابط کار و سازمانی و مدیریت منابع انسانی
مجله
مجله علوم کاربردی محیط زیست و زیست شناسی
دانشگاه
سازمان تامین اجتماعی ایران، دفتر ارزیابی اسناد پزشکی، گلستان
کلمات کلیدی
فرسودگی شغلی، خستگی احساسی، زوال شخصیتی، کاهش موفقیت فردی، گرگان، سازمان تامین اجتماعی
فهرست مطالب
چکیده
1 مقدمه
2 روش انجام کار
3 نتایج
4 بحث و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT Job burnout has been found to causes several side effects in different occupational settings. It is a kind of interactive anxiety in workplace which may lead to lower levels of performance n work setting and even in personal factors of employees. The present study was formulated in order to investigate into job burnout among employees of Social Security Organization of Gorgan – Iran in 2014 and its relationship with personnel’s age, gender, education, and job history. The sample volume was decided using Kukran Formula. The data was collected via Maslach Job Burnout Inventory (MBI). Validity and reliability of the tool were confirmed via experts’ viewpoints and Cronbach’s Alpha, respectively. Statistical analyses were performed through descriptive statistics, independent t-test, and one-way ANOVA in SPSS (ver. 20). The results obtained from the present study showed that majority of male and female employees of Social Security Organization of Gorgan experienced low levels of emotional exhaustion and depersonalization and high level of reduced personal accomplishment. Also, there was no significant relationship between job burnout and personal factors such as gender, age, education, and job history (p>0.05).
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
فرسودگی شغلی چندین تاثیر جانبی در شرایط حرفه ای مختلف دارد. این امر، یک پریشانی تعاملی در محیط کار است که ممکن است منجر به پایین ترین سطوح از عملکرد در محیط کاری شده و حتی بر عوامل فردیِ کارمندان تاثیر بگذارد. مطالعه ی پیش رو به منظور بررسی فرسودگی شغلی در میان کارمندان سازمان تامین شهر گرگان-ایران در سال 2014 و رابطه ی آن با سن، جنسیت، تحصیلات و سابقه ی شغلی پرسنل، فرمولبندی شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شد . داده ها از طریق مدخل فرسودگی شغلی مسلش (MBI) جمع آوری شدند. اعتبار و قابلیت اطمینان ابزار از طریق دیدگاه متخصصان و آلفای کرونباخ تایید شد. تحلیل آماری از طریق آمار توصیفی، tتست مستقل و ANOVA یک طرفه در SPSS اجرا شد. نتایج بدست آمده از مطالعه ی کنونی نشان داد که اکثریت کارمندان زن و مرد در سازمان تامین گرگان سطوح پایینی از خستگی احساسی و زوال شخصیتی را تجربه می کنند و دارای سطح بالایی از کاهش در موفقیت فردی می باشند. همچنین، رابطه ی معنی داری بین فرسودگی شغلی و عوامل فردی مانند جنسیت، سن، تحصیلات و سابقه ی شغلی وجود نداشت (P>0.05).

بدون دیدگاه