مقالات ترجمه شده رشته منابع انسانی و روابط کار

لیست مقالات ترجمه شده رشته منابع انسانی و روابط کار
ترجمه مقاله تحقیقی در جهت مطالعه و مقایسه عوامل موثر بر کارآمدی منابع انسانی

ترجمه مقاله تحقیقی در جهت مطالعه و مقایسه عوامل موثر بر کارآمدی منابع انسانی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مطالعه طولی در مورد آثار تعهد تیمی و سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مطالعه طولی در مورد آثار تعهد تیمی و سازمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مکانیزم اعتماد تیم مجازی و استراتژی های ایجاد آن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مکانیزم اعتماد تیم مجازی و استراتژی های ایجاد آن - نشریه IEEE

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله بینش های نفوذی رویکردهای پردازش اطلاعات نسبت به هوش - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بینش های نفوذی رویکردهای پردازش اطلاعات نسبت به هوش - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و درگیری شغلی - نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و درگیری شغلی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 7
دانلود ترجمه مقاله بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی

دانلود ترجمه مقاله بررسی میزان استرس در کارمندان زن شاغل در بخش خصوصی

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله حاکمیت سازمانی و سیستم های اخلاقی - مجله اشپرینگر

دانلود ترجمه مقاله حاکمیت سازمانی و سیستم های اخلاقی - مجله اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله مدل استرس و سازش و تاثیر آن بر بازده فردی و سازمانی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله مدل استرس و سازش و تاثیر آن بر بازده فردی و سازمانی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 30
دانلود ترجمه مقاله تاثیر تشخیص رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر تشخیص رهبری تحول گرا بر ایمنی کارکنان - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 28