مقالات ترجمه شده رشته انفورماتیک پزشکی

لیست مقالات ترجمه شده رشته انفورماتیک پزشکی
ترجمه مقاله اینترنت اشیا در مراقبت های بهداشتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اینترنت اشیا در مراقبت های بهداشتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله هوش مصنوعی در کاردیولوژی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله هوش مصنوعی در کاردیولوژی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله حریم شخصی و هوش مصنوعی - نشریه BMC

ترجمه مقاله حریم شخصی و هوش مصنوعی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تشخیص بیماری آلزایمر در مجموعه داده های کوچک - نشریه IEEE

ترجمه مقاله تشخیص بیماری آلزایمر در مجموعه داده های کوچک - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بهبود اجرای سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله بهبود اجرای سیستم های پشتیبانی تصمیم بالینی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه - نشریه IEEE

ترجمه مقاله یک رویکرد تکاملی تفاضلی برای رده بندی ضایعات فلج چندگانه - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله پذیرش و رضایت از سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پذیرش و رضایت از سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مدل کنترل پیش بینی کننده غیر خطی مقاوم دیابت قندی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله مدل کنترل پیش بینی کننده غیر خطی مقاوم دیابت قندی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله توصیف مشخصه حفظ وزن در شبکه های پیچیده کارکردی مغزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توصیف مشخصه حفظ وزن در شبکه های پیچیده کارکردی مغزی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله انتقال سلامت روان الکترونیک از تئوری به عملی

ترجمه مقاله انتقال سلامت روان الکترونیک از تئوری به عملی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله دو بیمارستان با یک سیستم تروما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دو بیمارستان با یک سیستم تروما - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ترکیب شواهد در پردازش داده های پزشکی - نشریه IEEE

ترجمه مقاله ترکیب شواهد در پردازش داده های پزشکی - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله تشخیص و مدیریت دیابت

ترجمه مقاله تشخیص و مدیریت دیابت

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 20