مقالات ترجمه شده رشته اکولوژی گیاهان زراعتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته اکولوژی گیاهان زراعتی
ترجمه مقاله  کمک به پوشش و ترکیب گونه گیاهی شورپسند ایران - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کمک به پوشش و ترکیب گونه گیاهی شورپسند ایران - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1993
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله مورچه ها در مرکبات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مورچه ها در مرکبات - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما

ترجمه مقاله بهبود رشد نهال های آرادبیدوپسیز تحت تنش شوری با سویه های تریکودرما

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای

ترجمه مقاله چهار گونه جدید بگونیا از هیبریداسیون بین گونه ای

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله جذب و انتقال آهن در گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله جذب و انتقال آهن در گیاهان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله واکنش گیاه به تنش سیل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله واکنش گیاه به تنش سیل - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تشکیل ارنکیما در گونه های محصول - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تشکیل ارنکیما در گونه های محصول - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله فشار خشکسالی و تاثیر آن بر تولید ذرت و تحمل به خشکی از طریق پتاسیم

ترجمه مقاله فشار خشکسالی و تاثیر آن بر تولید ذرت و تحمل به خشکی از طریق پتاسیم

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11