ترجمه مقاله تاثیر بهاره سازی و اندازه پیاز بر تولید گل شاخه بریده زنبق و پیازهای زنبق

ترجمه مقاله تاثیر بهاره سازی و اندازه پیاز بر تولید گل شاخه بریده زنبق و پیازهای زنبق
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر بهاره سازی و اندازه پیاز بر تولید گل شاخه بریده زنبق و پیازهای زنبق
عنوان انگلیسی
Influence of vernalization and bulb size on the production of lily cut flowers and lily bulbs
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
8322
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، بازاریابی محصولات کشاورزی، اکولوژی گیاهان زراعتی و علوم باغبانی
دانشگاه
برزیل
کلمات کلیدی
قرار گرفتن در معرض سرما، گلدهی، روش برداشت، Lilium longiflorum
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روشها
ساختار تیمار
ارزیابی
تحلیل آماری
نتیجه و بحث
درصد گیاهان گل دهنده
تعداد گلها به ازای هر گیاه
ارتفاع گیاه
تعداد پیازها
محیط پیاز
وزن تر و خشک پیازها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Exposure of bulbs to cold, a physiological phenomenon called vernalization, and bulb size are important factors in the production of lily bulbs and flowers. This study aimed to verify the influence of vernalization of bulbs on flowering cut lily plants, as well as the impact of size and shape of harvest on the production and quality of flowers and bulbs. In turn, the way the stems of the plants used for cutflower production are cropped is of higher importance for the production of new flower bulbs. In this sense, the experiment was conducted in Viçosa, MG, in a greenhouse in a randomized block design, in split splot scheme with three replications, in which the vernalization periods (25, 35 and 45 days at 4 ± 1 C) constituted the plots; bulb sizes (diameters of 3.2-3.8 cm; 2.5-3.2 cm 1.9- and 2.5 cm), subplots and ways to harvest (full harvest of the stem at the required length for the commercial harvest of the flower, commercial stem harvest at the commercial length, maintaining 10cm of stem in the soil; removal of the floral buds as soon as their appearance is observed and harvest at the end of the season), the sub subplots. The bulbs were planted in beds, with 15 x 20 cm spacing. It was evaluated the number of plants that flowered and the number of flowers, the length and the diameter of the floral buds, fresh and dry weights, diameter and plant height as well as number, perimeter and amount of fresh and dry bulbs. There was a decrease in the plant height with the increase of the vernalization period and a reduction of the diameter of the planted bulbs, as well as of the number and the fresh and dry weights of the produced buds. The production of flowers and buds in number, size and weight was directly proportional to the size of the planted bulbs, while the form of harvest with removal of flower buds increased the number, the perimeter and the fresh and dry weights of the buds. Bulbs with diameter between 3.2 - 3.8 cm, stored for 25 days in cold chamber enable greater production of flowers and the highest stem height, factors that favor the increase in market value.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
قرار گرفتن پیازها در معرض سرما، یک رویداد فیزیولوژیک است که بهاره سازی نامیده می شود و اندازه پیاز عامل مهمی در تولید پیازها و گلهای زنبق است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر بهاره سازی پیازها بر گیاهان گل شاخه بریده زنبق و همچنین تاثیر اندازه و شکل برداشت بر تولید و کیفیت گلها و پیازها است. در حقیقا، روشی که ساقه های گیاهان برای تولید گل شاخه بریده استفاده و کشت می شود دارای اهمیت زیادی در تولید پیازهای گل جدید است. از این نظر، مطالعه ای در Viçosa, MG انجام شد که در گلخانه و پلاتها به صورت طرح کاملاً تصادفی در اسپلیت پلات با سه تکرار بود، که در آن دوره های بهاره سازی (25، 35 و 45 روز در 4 ±1 درجه) بود؛ اندازه پیازها (قطر 3.2-3.8 cm; 2.5-3.2 cm 1.9- and 2.5 cm)، پلاتهای فرعی و روشهای برداشت زیر پلات فرعی (برداشت کامل ساقه در طول مورد نیاز برای برداشت تجاری گل، برداشت تجاری ساقه در طول تجاری، حفظ 10 سانتی متر از ساقه در خاک، حذف جوانه گل دهنده به محض ظاهر شدن و برداشت در انتهای فصل) بودند. پیازها در بسترها کشت شدند، که فاصله بین آن x 20 cm 15 بود. تعداد گیاهان گلدار و تعداد گلها، طول و قطر جوانه های گل، وزن تر و خشک، قطر و ارتفاع گیاهان و همچنین تعداد، محیط و میزان پیازهای تر و خشک مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش دوره بهاره سازی ارتفاع گیاه کاهش یافت و قطر پیازهای کشت شده کاهش یافت، همچنین تعداد و وزن تر و خشک پیازهای تولیدی کاهشنشان داد. تولید گلها و پیازها در تعداد، اندازه و وزن به طور مستقیم متناسب با اندازه با پیازهای کشت شده است، در حالی که شکل برداشت با حذف جوانه های گل، تعداد، محیط و وزن تر و خشک پیازها را افزایش داد.پیازهای با قطر بین 3.2 - 3.8 cm به مدت 25 روز در اتاقک سرد نگهداری شدند تا تولید گل بیشتر داشته و ارتفاع ساقه بیشتر شود، عواملی که در افزایش بازار پسندی تاثیر گذارند.

بدون دیدگاه