دانلود مقالات ترجمه شده مجله Sage

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله Sage به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله عملکرد کارکنان در محل کار: مدل مفهومی - نشریه Sage

ترجمه مقاله عملکرد کارکنان در محل کار: مدل مفهومی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله نظریه و روش در مدیریت دولتی - نشریه Sage

ترجمه مقاله نظریه و روش در مدیریت دولتی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله قضیه اجرای غیریکپارچه: نگاهی دوباره بر پرسمن و وایلدافسکی - نشریه Sage

ترجمه مقاله قضیه اجرای غیریکپارچه: نگاهی دوباره بر پرسمن و وایلدافسکی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله نقش فرهنگی دانشگاه در جامعه - نشریه Sage

ترجمه مقاله نقش فرهنگی دانشگاه در جامعه - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله رفتارهای تغییر شکل پارچه های سه بعدی اکستیک - نشریه Sage

ترجمه مقاله رفتارهای تغییر شکل پارچه های سه بعدی اکستیک - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بررسی بافت سه بعدی چندمحوره برای کامپوزیت ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله بررسی بافت سه بعدی چندمحوره برای کامپوزیت ها - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله معتادان بزهکار: ذهنیت و نظارت اجتماعی با بازپروری توانمندی - نشریه Sage

ترجمه مقاله معتادان بزهکار: ذهنیت و نظارت اجتماعی با بازپروری توانمندی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 33
ترجمه مقاله کجا می روی؟ دولت محلی در ترکیه پس از اصلاحات مدیریت دولتی - نشریه Sage

ترجمه مقاله کجا می روی؟ دولت محلی در ترکیه پس از اصلاحات مدیریت دولتی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله درک پایداری شکستهای سیاست: نقش سیاست، حاکمیت و عدم اطمینان - نشریه Sage

ترجمه مقاله درک پایداری شکستهای سیاست: نقش سیاست، حاکمیت و عدم اطمینان - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله بین المللی کردن آموزش عالی: محرک ها و واقعیت ها - نشریه Sage

ترجمه مقاله بین المللی کردن آموزش عالی: محرک ها و واقعیت ها - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله نقش تناسب نظارتی در رفتار شهروندی سازمانی پیروها - نشریه Sage

ترجمه مقاله نقش تناسب نظارتی در رفتار شهروندی سازمانی پیروها - نشریه Sage

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله خطرات و قواعد آموزش مسائل جنسی به کودکان - نشریه Sage

ترجمه مقاله خطرات و قواعد آموزش مسائل جنسی به کودکان - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله پیاده سازی کارخانه هوشمند صنعتی 4.0 - نشریه سیج

ترجمه مقاله پیاده سازی کارخانه هوشمند صنعتی 4.0 - نشریه سیج

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله روشی بر مصاحبه پدیده شناسی - نشریه Sage

ترجمه مقاله روشی بر مصاحبه پدیده شناسی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 19