دانلود مقالات ترجمه شده مجله BMC

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله BMC به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله ترومبوآمبولی وریدی و COVID-19 - نشریه BMC

ترجمه مقاله ترومبوآمبولی وریدی و COVID-19 - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله حریم شخصی و هوش مصنوعی - نشریه BMC

ترجمه مقاله حریم شخصی و هوش مصنوعی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۴۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله تاثیرات تمرینات فیزیکی بر عملکرد های سیستم عصبی مرکزی - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیرات تمرینات فیزیکی بر عملکرد های سیستم عصبی مرکزی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله تاثیر کرونا ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) روی بارداری - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیر کرونا ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) روی بارداری - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله مکانیسم های توسعه روزنه: یک دیدگاه تکاملی - نشریه BMC

ترجمه مقاله مکانیسم های توسعه روزنه: یک دیدگاه تکاملی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

ترجمه مقاله تاثیر ضد لیستریا لاکتوباسیلوس برویس MF179529 گاو - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

ترجمه مقاله فعالیت های آنتی اکسیدان و ضد باکتری ساکارومایسس سرویزیه IFST062013 - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله سازگاری رنگ پوست انسان در جمعیت های مختلف - نشریه BMC

ترجمه مقاله سازگاری رنگ پوست انسان در جمعیت های مختلف - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله نقش بالقوه پروبیوتیک ها روی پیش گیری از سرطان کلورکتال - نشریه BMC

ترجمه مقاله نقش بالقوه پروبیوتیک ها روی پیش گیری از سرطان کلورکتال - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله کنفرانس بین المللی پزشکی و زیست شناسی هوشمند (ICIBM) - نشریه BMC

ترجمه مقاله کنفرانس بین المللی پزشکی و زیست شناسی هوشمند (ICIBM) - نشریه BMC

 • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 3
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله پرسشنامه سلامت زنان (WHQ) - نشریه BMC

ترجمه مقاله پرسشنامه سلامت زنان (WHQ) - نشریه BMC

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9
ترجمه مقاله آیا تکامل داروینی است یا لامارکی - نشریه BMC

ترجمه مقاله آیا تکامل داروینی است یا لامارکی - نشریه BMC

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 24