دانلود مقالات ترجمه شده مجله BMC

لیست مقالات رایگان انگلیسی مجله BMC به همراه ترجمه فارسی
ترجمه مقاله ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان های لبنان - نشریه BMC

ترجمه مقاله ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان های لبنان - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران - نشریه BMC

ترجمه مقاله برآورد سرانه بار فاضلاب خانگی در تهران - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کارایی و بهره وری نسبی - نشریه BMC

ترجمه مقاله کارایی و بهره وری نسبی - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک اعتباربخشی بیمارستان - نشریه BMC

ترجمه مقاله بررسی سیستماتیک اعتباربخشی بیمارستان - نشریه BMC

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

ترجمه مقاله بروز و شیوع سو رفتار با کودکان - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله ارزیابی درد سرطان در یک بیمار دارای مشکلات ارتباطی - نشریه BMC

ترجمه مقاله ارزیابی درد سرطان در یک بیمار دارای مشکلات ارتباطی - نشریه BMC

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 7
ترجمه مقاله معماری کروماتین و تجلی ژن در اشریشیا کلی - نشریه BMC

ترجمه مقاله معماری کروماتین و تجلی ژن در اشریشیا کلی - نشریه BMC

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله بیومارکرهای خستگی عضلانی محیطی در طول ورزش کردن - نشریه BMC

ترجمه مقاله بیومارکرهای خستگی عضلانی محیطی در طول ورزش کردن - نشریه BMC

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 25