ترجمه مقاله ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان های لبنان - نشریه BMC

ترجمه مقاله ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان های لبنان - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی شیوه های مدیریت منابع انسانی در بیمارستان های لبنان
عنوان انگلیسی
Assessment of human resources management practices in Lebanese hospitals
صفحات مقاله فارسی
19
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2009
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8781
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی
مجله
منابع انسانی برای سلامت - Human Resources for Health
دانشگاه
گروه مدیریت بهداشت و درمان، دانشکده علوم بهداشت، بیروت، لبنان
فهرست مطالب
چکیده
پیشینه
اهداف
روش ها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
مشخصات پاسخ دهندگان
چالش ها، استراتژی ها و فاکتورهای فراهم کننده منابع انسانی
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Sound human resources (HR) management practices are essential for retaining effective professionals in hospitals. Given the recruitment and retention reality of health workers in the twenty-first century, the role of HR managers in hospitals and those who combine the role of HR managers with other responsibilities should not be underestimated. The objective of this study is to assess the perception of HR managers about the challenges they face and the current strategies being adopted. The study also aims at assessing enabling factors including role, education, experience and HR training. Methods: A cross-sectional survey design of HR managers (and those who combine their role as HR manager with other duties) in Lebanese hospitals was utilized. The survey included a combination of open- and close-ended questions. Questions included educational background, work experience, and demographics, in addition to questions about perceived challenges and key strategies being used. Quantitative data analysis included uni-variate analysis, whereas thematic analysis was used for open-ended questions. Results: A total of 96 respondents from 61 hospitals responded. Respondents had varying levels of expertise in the realm of HR management. Thematic analysis revealed that challenges varied across respondents and participating hospitals. The most frequently reported challenge was poor employee retention (56.7%), lack of qualified personnel (35.1%), and lack of a system for performance evaluation (28.9%). Some of the strategies used to mitigate the above challenges included offering continuing education and training for employees (19.6%), improving salaries (14.4%), and developing retention strategies (10.3%). Mismatch between reported challenges and strategies were observed. Conclusion: To enable hospitals to deliver good quality, safe healthcare, improving HR management is critical. There is a need for a cadre of competent HR managers who can fully assume these responsibilities and who can continuously improve the status of employees at their organizations. The upcoming accreditation survey of Lebanese hospitals (2010-2011) presents an opportunity to strengthen HR management and enhance competencies of existing HR managers. Recognizing HR challenges and the importance of effective HR strategies should become a priority to policy makers and top managers alike. Study findings may extend to other countries in the Eastern Mediterranean region.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پیشینه
شیوه های صحیح مدیریت منابع انسانی (HR) برای حفظ افراد متخصص در بیمارستان ها ضروری است. با توجه به اصل استخدام و ابقاء کارکنان سلامت در قرن بیست و یک، نقش مدیران منابع انسانی در بیمارستان ها و افرادی که مدیریت منابع انسانی را همراه با سایر مسئولیت ها دارند، نباید دست کم گرفته شود. هدف این مطالعه، ارزیابی ادراک مدیران منابع انسانی درباره چالش هایی که با آن ها مواجه می شوند و استراتژی های اتخاذ شده¬ی کنونی است. این مطالعه همچنین به دنبال ارزیابی فاکتورهای میسر کننده از جمله نقش، آموزش، تجربه و تمرینات منابع انسانی است.
روش ها
یک طرح مطالعه مقطعی برای مدیران منابع انسانی (و افرادی که نقش مدیریت منابع انسانی را در کنار سایر مسئولیت های خود دارند) در بیمارستان های لبنان مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه شامل ترکیبی از پرسش های پایان باز و بسته بود. پرسش ها شامل سابقه ی آموزشی، تجربه کاری، و جمعیت شناسی، به علاوه ی پرسش هایی درباره چالش های مواجه شده و استراتژی های کلیدی مورد استفاده بود. تحلیل داده های کمّی شامل تحلیل تک متغیره بود درحالی که برای پرسش های پایان باز از تحلیل موضوعی استفاده شد.
نتایج
در کل 96 نفر از 61 بیمارستان، پاسخگو بودند. افراد پاسخگو از نظر میزان تخصص در حیطه مدیریت منابع انسانی، سطوح مختلفی داشتند. تحلیل موضوعی نشان داد که چالش ها بسته به بیمارستان ها و افراد شرکت کننده متفاوت بود. بیشترین چالش های گزارش شده، حفظ کم کارمندان (56.7%)، نبود پرسنل با کفایت (35.1%)، و نبود سیستمی برای ارزیابی کارایی (28.9%) بود. برخی استراتژی های استفاده شده برای کاهش چالش های فوق شامل پیشنهاد آموزش و تمرین مداوم برای کارکنان (19.6%)، افزایش حقوق (14.4%)، و توسعه استراتژی های حفظ کارکنان (10.3%) بود. عدم تطابق بین چالش های گزارش شده و استراتژی ها مورد مشاهده قرار گرفت.
نتیجه گیری
برای قادر ساختن بیمارستان ها به ارائه مراقبت های سلامت ایمن و با کیفیت مناسب، بهبود مدیریت منابع انسانی، حیاتی است. باید گروهی از مدیران منابع انسانی دارای صلاحیت وجود داشته باشد که بتوانند به طور کامل از عهده این وظایف بر آیند و به طور مداوم در حال بهبود وضعیت کارمندان سازمان های خود باشند. مطالعه ی معتبر پیش رو از بیمارستان های لبنان (2011-2010) فرصتی را برای تقویت مدیریت منابع انسانی و افزایش صلاحیت های مدیران منابع انسانی موجود به وجود می آورد. شناسایی چالش های منابع انسانی و اهمیت تاثیر استراتژی های منابع انسانی باید برای سیاست گذاران و مدیران ارشد مشابه به یک اولویت تبدیل شود. یافته های این مطالعه ممکن است به سایر کشورهای منطقه ی مدیترانه شرقی تعمیم داده شود.

بدون دیدگاه