ترجمه مقاله مرور آنالیز اقتصادی خدمات سلامت از راه دور با ارتباط ویدیوئی آنی - نشریه BMC

ترجمه مقاله مرور آنالیز اقتصادی خدمات سلامت از راه دور با ارتباط ویدیوئی آنی - نشریه BMC
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مرور نظام مند تجزیه و تحلیل اقتصادی خدمات سلامت از راه دور با استفاده از ارتباط ویدیوئی آنی
عنوان انگلیسی
A systematic review of economic analyses of telehealth services using real time video communication
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2010
نشریه
BMC
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8468
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایبرنتیک پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
کاربردهای ICT (مالتی مدیا)
مجله
تحقیقات خدمات بهداشتی - Health Services Research
دانشگاه
رشته بهداشت عمومی، دانشگاه آدلاید، استرالیا
فهرست مطالب
خلاصه
زمینه
روش ها
استراتژی جستجو
معیارهای انتخاب و رد کردن
معیاری های انتخاب
معیارهای رد کردن
نتایج
نتایج پژوهش
ویژگی های مطالعه
نتایج بهداشتی
ویژگی های تجزیه و تحلیل اقتصادی
هزینه ها و عوارض
1.مراقبت در خانه
2.مشاوره تخصصی به مراقبتهای اولیه
3.متخصص در تماس با بیمارستان
4. مراقبت های سرپایی روستایی
5. مراقبت از بیماران بستری روستایی
تکنولوژی
بحث
مدل های سازمانی
تکنولوژی
فضای تسهیلات
نیروی کار بهداشت
زمان انتظار
محدودیت ها
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Telehealth is the delivery of health care at a distance, using information and communication technology. The major rationales for its introduction have been to decrease costs, improve efficiency and increase access in health care delivery. This systematic review assesses the economic value of one type of telehealth delivery - synchronous or real time video communication - rather than examining a heterogeneous range of delivery modes as has been the case with previous reviews in this area. Methods: A systematic search was undertaken for economic analyses of the clinical use of telehealth, ending in June 2009. Studies with patient outcome data and a non-telehealth comparator were included. Cost analyses, noncomparative studies and those where patient satisfaction was the only health outcome were excluded. Results: 36 articles met the inclusion criteria. 22(61%) of the studies found telehealth to be less costly than the non-telehealth alternative, 11(31%) found greater costs and 3 (9%) gave the same or mixed results. 23 of the studies took the perspective of the health services, 12 were societal, and one was from the patient perspective. In three studies of telehealth to rural areas, the health services paid more for telehealth, but due to savings in patient travel, the societal perspective demonstrated cost savings. In regard to health outcomes, 12 (33%) of studies found improved health outcomes, 21 (58%) found outcomes were not significantly different, 2(6%) found that telehealth was less effective, and 1 (3%) found outcomes differed according to patient group. The organisational model of care was more important in determining the value of the service than the clinical discipline, the type of technology, or the date of the study. Conclusion: Delivery of health services by real time video communication was cost-effective for home care and access to on-call hospital specialists, showed mixed results for rural service delivery, and was not cost-effective for local delivery of services between hospitals and primary care.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
خلاصه
زمینه: سلامت ا ز راه دور ارائه مراقبتهای بهداشتی دردور دست با استفاده ا ز اطلاعات و ارتباطات فنآوری ا ست.اساس اصلی برای معرفی آن کاهش هزینه ها، بهبود کارایی وافزایش دسترسی در ارائه خدمات سلامت می باشد.این مرور سیستماتیک ارزش اقتصادی یک نوع ارائه پزشکی از راه دور– همزمانی یا ارتباط ویدئویی آنی–به جای بررسی طیف ناهمگون حالت عرضه مواردی که قبلا در این زمینه وجود داشته اند را ارزیابی میکند .
روش ها:یک پژوهش سیستماتیکی برای آنالیز اقتصادی برای استفاده بالینی از سلامت از راه دور در اواخر ژوئن 2009 انجام شد.مطالعات شامل مقایسه بین خروجی داده های بیمار و غیر پزشکی از راه دور بودند.تجزیه و تحیل هزینه ، مطالعات غیر تطبیقی و آن هایی که رضایتمندی بیمار تنها نتیجه سلامت بود حذف شدند.
نتایج:36 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه است.22(61%) از مطالعات نشان میدهند که سلامت از راه دور کم هزینه تر از سلامت غیر از راه دور متناوب می باشد.11(31%) هزینه های بیشتر و 3(9%) نتایج یکسان و یا ترکیبی از آن ها را نشان می دهد.23 عدد از مقالات از دیدگاه خدمات بهداشتی، 12عدد از دیدگاه اجتماعی و1 عدد از دیدگاه بیمار بود. در 3 مطالعه سلامت از راه دور، در مناطق روستایی خدمات بهداشتی و درمانی برای سلامت از راه دور هزینه شد اما به علت کاهش سفر بیمار از دیدگاه اجتماعی صرفه جویی در هزینه ها را ثابت کرد.با توجه به نتایج سلامت، 12(33%) از مطالعات نشان میدهند که پیامدهای سلامت بهبود یافته است.21 (58%)بیانگر عدم وجود تفاوت معنی داری در نتایج است و 1(3%) نشان میدهند که نتایج با توجه به گروه بیمار متفاوت است.مدل سازمانی مراقبت در تعیین ارزش خدمات از نظام بالینی ، نوع فناوری و یا تاریخ مطالعه مهم تر بود.
نتیجه گیری:عرضه خدمات سلامت با استفاده از زمان واقعی ارتباط ویدیویی برای مراقبت در خانه و دسترسی تلفنی با متخصصان بیمارستان مقرون به صرفه است و نتایج مختلفی برای ارائه خدمات روستایی نشان داد و برای عرضه محلی خدمات بین بیمارستان ومراقبت های اولیه مقرون به صرفه نیست.

بدون دیدگاه