تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله کارایی و بهره وری نسبی – نشریه BMC

عنوان فارسی: کارایی و بهره وری نسبی: بررسی اولیه بیمارستان های دولتی در پکن، چین
عنوان انگلیسی: Relative efficiency and productivity: a preliminary exploration of public hospitals in Beijing, China
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2014 نشریه : BMC
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8625 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.38Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: بهینه سازی سیستم ها، تولید صنعتی، استراتژی های توسعه صنعتی و مدیریت صنعتی
مجله: تحقیقات خدمات بهداشتی BMC
دانشگاه: موسسه ملی مدیریت بیمارستان، وزارت بهداشت، چین
کلمات کلیدی: بیمارستان های عمومی، عامل کلی بهره وری، تغییر فناوری، کارایی فنی، کارایی مقیاس، ارزیابی عملکرد، چین
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

پیشینه

روش ها

مروری بر رویکرد

ابزارها

منبع داده ها و نمونه

پردازش و تحلیل داده ها

نتایج

آمار توصیفی و تحلیل

تحلیل شاخص Malmquist

تغییرات TFP

تغییرات فناوری

تغییرات کارآیی فنی

بحث

تغییرات تکنولوژیکی

تغییرات کارآیی فنی

کارآیی تخصیصی

نیاز برای ارزیابی عملکرد چند بعدی

محدودیت ها و توسعه های بیشتر

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background: Third-grade hospitals in Beijing have been rapidly developing in capacity and scale for many years. These hospitals receive a large number of patients, and ensuring their efficient operation is crucial in meeting people’s healthcare needs. In this context, a study of their relative efficiency and productivity would be helpful to identify the driving factors and further improve their performance. Methods: After a review of literature, the current numbers of open beds and employees were selected as input variables. The number of outpatient and emergency visits and the number of discharged patients were selected as output variables. A total of 12 third-grade Class A general public hospitals in Beijing were selected for a preliminary study. The panel data from 2006–2009 were collected by the National Institute of Hospital Administration, Ministry of Health of P.R. China. Descriptive analysis and data envelopment analysis were used to analyze the data using Stata 10.0 and DEAP(V2.1) software. Results: In the 2006–2009 period, descriptive results show that sample hospitals continuously expanded their capacity and scale, with growth rate of total revenue being the highest among all variables. The DEA results show that the average annual growth rate of productivity was 26.7%, and the rates were 47.3%, 21.3% and 13.8% respectively for two consecutive years. The average annual growth rate of technological change was 28.3%, and the rates were 49.4%, 21.5% and 16.4% respectively for two consecutive years. The average annual growth rate of technical efficiency change was −1.3%, and the rates were −1.4%, −0.02% and −2.2% respectively for two consecutive years. Conclusions: The sample hospitals in Beijing experienced substantial productivity growth, but annual growth rates were declining. Substantial technological change was the main contributor to the growth. Although some hospitals exhibited improvements in technical efficiency, there was a slight decline in general. To improve overall efficiency and productivity, both government and hospitals need to further drive positive technological change, technical change, and allocative efficiency of public hospitals. More empirical studies are needed to include more hospitals of all three grades at a larger scale.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پیشینه: بیمارستان های درجه سوم در پکن از لحاظ ظرفیت و اندازه طی چندین سال در حال توسعه بوده اند. این بیمارستان ها بیماران بسیاری دارد و اطمینان بخشیدن در عملکردی موثر در برآورده کردن نیازهای مراقبت های بهداشتی مردم بسیار ضروری است. در این زمینه، مطالعه ی بهره وری و کارایی نسبی شان برای شناسایی عوامل محرک و بهبود عملکردشان مفید واقع خواهد شد.

روش ها: بعد از مرور ادبیات پیشینه، تعدادی از تخت های آزاد و کارمندان به عنوان متغیرهای ورودی انتخاب شدند. تعداد ویزیت های بیماران سرپایی و اورژانسی و تعداد بیماران ترخیص شده به عنوان متغیر خروجی انتخاب شدند. مجموع 12 بیمارستان دولتی عمومی A درجه سوم در پکن برای مطالعه اولیه انتخاب شدند. داده های پنل از 2006 الی 2009 با نهاد ملی مدیریت بیمارستان، وزارت بهداشت چین جمع آوری شد. تحلیل توصیفی و تحلیل توسعه داده ها برای تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata 10.0 و DEPA (V2.1) مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج: در دوره ی 2006 تا 2009، نتایج توصیفی حاکی از آن بود که بیمارستان های نمونه به طور پیوسته ظرفیت و اندازه خود را گسترش می دادند که نرخ رشد درآمد کلی آن ها در میان همه ی متغیرها بالاترین بود. نتایج DEA نشان داد که متوسط نرخ رشد سالیانه سودآوری 26.7% و نرخ برای دو سال پیاپی به ترتیب 47.3% و 21.3% و 13.8% بود. متوسط نرخ رشد سالیانه تغییر فناوری 28.3% و نرخ ها برای دو سال پیاپی به ترتیب 49.4%؛ 21.5% و 16.4% بود. نرخ رشد تغییر بهره وری فنی برای دو سال پیاپی به ترتیب -1.3% و -1.4% و -0.2% بود.

نتیجه گیری: بیمارستان های نمونه در پکن رشد بهره وری قابل توجهی را تجربه کردند اما نرخ رشد سالانه رو به کاهش بود. تغییر فناوری قابل توجه عامل اصلی رشد بود. اگرچه برخی از بیمارستان ها بهبودی در بهره وری فناوری نشان دادند، به طور کلی کاهش کمی وجود دشات. برای بهبود کارایی و سودآوری کلی، هم دولت و هم بیمارستان نیازدارند که تغییر فناوری مثبت، تغییر فنی، و بهره وری تخصیصی بیمارستان های عمومی را دارا باشند. مطالعات تجربی بیشتر نیاز است تا بیمارستان های بیشتری از هر سه درجه در مقیاس بزرگ تر در بر گرفت.