مقالات ترجمه شده ارزان فناورزی اطلاعات (IT)

خرید مقالات ترجمه شده ارزان رشته مهندسی فناورزی اطلاعات (IT)
ترجمه مقاله استدلال معنایی در ابزارهای اینترنت اشیا آگاه به محیط - نشریه IEEE

ترجمه مقاله استدلال معنایی در ابزارهای اینترنت اشیا آگاه به محیط - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله اینترنت اشیا: ساختارها، پروتکل ها و نرم افزارها - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله اینترنت اشیا: ساختارها، پروتکل ها و نرم افزارها - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 26
صفحات فارسی: 57
ترجمه مقاله رویکردی برای خلاصه سازی متن با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق

ترجمه مقاله رویکردی برای خلاصه سازی متن با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله الگوریتم اندازه بندی بافر برای شبکه های روی تراشه با TDMA - نشریه IEEE

ترجمه مقاله الگوریتم اندازه بندی بافر برای شبکه های روی تراشه با TDMA - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2006
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله گراف انتزاعی بر اساس چارچوب مدیریت شبکه مجازی برای SDN - نشریه IEEE

ترجمه مقاله گراف انتزاعی بر اساس چارچوب مدیریت شبکه مجازی برای SDN - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 3
ترجمه مقاله DOCODE 3.0 (شناساگر کپی اسناد) - نشریه الزویر

ترجمه مقاله DOCODE 3.0 (شناساگر کپی اسناد) - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله شناسایی شایعات و تحقیقات مربوط به باور در توییتر

ترجمه مقاله شناسایی شایعات و تحقیقات مربوط به باور در توییتر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری اجتماعی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری اجتماعی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله مروری بر فنون مختلف تشخیص جعل کارت اعتباری

ترجمه مقاله مروری بر فنون مختلف تشخیص جعل کارت اعتباری

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله مدل ترکیبی آنلاین برای پیشگیری و کشف جعل آنلاین - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله مدل ترکیبی آنلاین برای پیشگیری و کشف جعل آنلاین - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله بررسی مدل های پیش گیری از تقلب در معاملات تجارت الکترونیک

ترجمه مقاله بررسی مدل های پیش گیری از تقلب در معاملات تجارت الکترونیک

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10