تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 19
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 30
صفحات فارسی : 30
مبلغ: 26,800 تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 14
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 24,800 تومان
سال انتشار: 2001
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 24