تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

لیست مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 27,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 32,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 22
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 21
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی : 29
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 35,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 15
صفحات فارسی : 33
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی : 7
صفحات فارسی : 14
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 30,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 20
صفحات فارسی : 20
مبلغ: 19,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 12
مبلغ: 17,800 تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی : 17
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 32,800 تومان
صفحات انگلیسی : 33
صفحات فارسی : 28
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی : 11
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 23,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 10
مبلغ: 25,800 تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 19