تلفن: 04142273781

مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 18
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی : 5
صفحات فارسی : 8
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 12
صفحات فارسی : 31
مبلغ: 18,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 8
صفحات فارسی : 13
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی : 6
صفحات فارسی : 16
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی : 19
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 21,800 تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی : 13
صفحات فارسی : 17
مبلغ: 16,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 3
صفحات فارسی : 9
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 26
مبلغ: 28,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 10
صفحات فارسی : 23
مبلغ: 29,800 تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی : 16
صفحات فارسی : 24
مبلغ: 22,800 تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی : 21
صفحات فارسی : 18