دانلود رایگان مقالات انگلیسی محیط زیست

ترجمه مقاله بهینه سازی فرآیند هوادهی در تصفیه فاضلاب - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بهینه سازی فرآیند هوادهی در تصفیه فاضلاب - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله آگاهی زیست محیطی عمومی نسبت به آلودگی آب از رشد شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آگاهی زیست محیطی عمومی نسبت به آلودگی آب از رشد شهری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بررسی رفتارهای طرفدار محیط زیست مصرف کنندگان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی رفتارهای طرفدار محیط زیست مصرف کنندگان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله رویکرد انتخاب تکنولوژی مناسب برای تصفیه فاضلاب صنعتی

ترجمه مقاله رویکرد انتخاب تکنولوژی مناسب برای تصفیه فاضلاب صنعتی

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله اثرات آلودگی ذرات معلق بر گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات آلودگی ذرات معلق بر گیاهان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 17
صفحات فارسی: 36
ترجمه مقاله بقایای ماکرو و ریزپلاستیک های سواحل در اسلوونی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بقایای ماکرو و ریزپلاستیک های سواحل در اسلوونی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله الیاف ریزپلاستیک در اکوسیستم جزر و مدی احاطه کننده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الیاف ریزپلاستیک در اکوسیستم جزر و مدی احاطه کننده - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 31
ترجمه مقاله آلودگی ریزپلاستیک در رسوبات دریایی عمیق - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آلودگی ریزپلاستیک در رسوبات دریایی عمیق - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 9