دانلود رایگان مقالات انگلیسی فیزیک

ترجمه مقاله پلاسمای جوی با دمای پایین برای رفع آلودگی میکروبی

ترجمه مقاله پلاسمای جوی با دمای پایین برای رفع آلودگی میکروبی

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله محاسبه انرژی های سطحی در مدل بار نقطه ای الکترواستاتیک - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله محاسبه انرژی های سطحی در مدل بار نقطه ای الکترواستاتیک - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1992
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی در علوم زمین - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله کاربردهای میکروسکوپ الکترونی روبشی در علوم زمین - نشریه اشپرینگر

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

ترجمه مقاله دینام یا مولد موج اقیانوس

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1998
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

ترجمه مقاله کمی یابی اشباع گاز به وسیله نمودارگیری با ضربات نوترونی - نشریه (SPE (Onepetro

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله شبیه سازی MD دندانه گذاری و خراش تک بلور آلومینیوم - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی MD دندانه گذاری و خراش تک بلور آلومینیوم - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 31
صفحات فارسی: 52