دانلود رایگان مقالات انگلیسی فیزیک

دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

دانلود ترجمه مقاله مشخصات RF ترانزیستور CMOS

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 9
دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی انتشار در موجبرهای کریستال فوتونی نور کند - مجله الزویر

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 8
دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله بررسی فناوری ترانسدیوسر فراصوت میکروماشین شده خازنی - مجله ASCE

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 29
دانلود ترجمه مقاله کاربرد بردار چند متغیره در تصویربرداری فراطیفی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کاربرد بردار چند متغیره در تصویربرداری فراطیفی - مجله الزویر

 • مبلغ: ۵۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله فسفرن ماده دو بعدی جدید با تحرک پذیری بالای حامل

دانلود ترجمه مقاله فسفرن ماده دو بعدی جدید با تحرک پذیری بالای حامل

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 29
صفحات فارسی: 22
دانلود ترجمه مقاله نوآوری های استراتژیک انرژی هسته ای در آینده - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله نوآوری های استراتژیک انرژی هسته ای در آینده - مجله الزویر

 • مبلغ: ۲۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2007
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله طراحی فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله طراحی فوتو میکسر حساس به نور موج پیوسته تراهرتز - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله نیمه هادی اسپینترونیک (Spintronics) - مجله IEEE

 • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 28
دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

دانلود ترجمه مقاله درمان بیماری تومور سیاه رنگ چشمی ملانوما با دانه ید-۱۲۵

 • مبلغ: ۱۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط جوی خیس-خشک روزانه با زنجیره مارکوف - وایلی Wiley

دانلود ترجمه مقاله بررسی شرایط جوی خیس-خشک روزانه با زنجیره مارکوف - وایلی Wiley

 • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1999
صفحات انگلیسی: 20
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در لیزر آبشار کوانتومی تراهرتز - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله پیشرفت های اخیر در لیزر آبشار کوانتومی تراهرتز - مجله IEEE

 • مبلغ: ۲۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 22