دانلود رایگان مقالات انگلیسی فیزیک

ترجمه مقاله دستکاری حرکت میکرو و نانوساختار با میدان های مغناطیسی - نشریه RSC

ترجمه مقاله دستکاری حرکت میکرو و نانوساختار با میدان های مغناطیسی - نشریه RSC

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله مقایسه داده های هسته ای تولید 64Cu با استفاده از شتاب دهنده توسط کد TALYS 1.0

ترجمه مقاله مقایسه داده های هسته ای تولید 64Cu با استفاده از شتاب دهنده توسط کد TALYS 1.0

 • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله شفافیت ایجاد شده توسط پلاسمون و حسگری ضریب شکست - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شفافیت ایجاد شده توسط پلاسمون و حسگری ضریب شکست - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 16
ترجمه مقاله نقاط کوانتومی و کاربردهای چندگانه آن ها - نشریه MDPI

ترجمه مقاله نقاط کوانتومی و کاربردهای چندگانه آن ها - نشریه MDPI

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 86
صفحات فارسی: 94
ترجمه مقاله رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1978
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اولین اصول بررسی عملکرد مغناطیسی هیدراکسید آهن نسبت به تنش نا مناسب

ترجمه مقاله اولین اصول بررسی عملکرد مغناطیسی هیدراکسید آهن نسبت به تنش نا مناسب

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله بررسی اثر انحراف قطار بر سایش و تنش تماسی چرخ و ریل - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بررسی اثر انحراف قطار بر سایش و تنش تماسی چرخ و ریل - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 41
ترجمه مقاله تئوری‌ الاستیسیته ریزقطبی - نشریه Sage

ترجمه مقاله تئوری‌ الاستیسیته ریزقطبی - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله محاسبات زیرباند خود سازگاری از AlGaN / GaN ناهمگونی های منفرد - نشریه وایلی

ترجمه مقاله محاسبات زیرباند خود سازگاری از AlGaN / GaN ناهمگونی های منفرد - نشریه وایلی

 • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله مقادیر تکی و مقادیر مشخصه تانسورها

ترجمه مقاله مقادیر تکی و مقادیر مشخصه تانسورها

 • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2005
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله فونون های اولیه در Cu2ZnSnSe4 نوع ST و KS - نشریه IOP

ترجمه مقاله فونون های اولیه در Cu2ZnSnSe4 نوع ST و KS - نشریه IOP

 • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 2
صفحات فارسی: 5