دانلود رایگان مقالات انگلیسی شیمی

دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

دانلود ترجمه مقاله اثرات تیمار بیوفوتون روی نورون های کورتیکولی ایزوله شده موش

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 25
صفحات فارسی: 31
دانلود ترجمه مقاله حذف یون های فلزات سنگین از فاضلاب - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله حذف یون های فلزات سنگین از فاضلاب - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 30
دانلود ترجمه مقاله فلوتاسیون کانی های مس از کانسنگ مس در مقیاس آزمایشی

دانلود ترجمه مقاله فلوتاسیون کانی های مس از کانسنگ مس در مقیاس آزمایشی

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین در تصفیه خانه های فاضلاب مکانیکی بیولوژیکی

دانلود ترجمه مقاله حذف فلزات سنگین در تصفیه خانه های فاضلاب مکانیکی بیولوژیکی

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 12
دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی کروم در زباله ها

دانلود ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل شیمیایی و بیولوژیکی کروم در زباله ها

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 6
دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تحلیل مدلهای ریاضی برای روند فلوتاسیون ستونی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1994
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله کاربرد نانوذرات نقره در کربن فعال جهت حذف سودان قرمز ۷بی از آب

دانلود ترجمه مقاله کاربرد نانوذرات نقره در کربن فعال جهت حذف سودان قرمز ۷بی از آب

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2012
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
دانلود ترجمه مقاله کنترل فازی دو فرمان CSTR غیر خطی - مجله IEEE

دانلود ترجمه مقاله کنترل فازی دو فرمان CSTR غیر خطی - مجله IEEE

  • مبلغ: ۳۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 18
دانلود ترجمه مقاله رویکرد شبکه عصبی دینامیک در مدل سازی فرایند غیرخطی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله رویکرد شبکه عصبی دینامیک در مدل سازی فرایند غیرخطی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 32
دانلود ترجمه مقاله کنترل فرایند اسید شویی فولاد با مدل شبکه عصبی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کنترل فرایند اسید شویی فولاد با مدل شبکه عصبی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 24