دانلود رایگان مقالات انگلیسی تربیت بدنی

ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

ترجمه مقاله تاثیر تمرین ورزشی بر سیر سطوح تروپونین T و I قلبی - نشریه NATURE

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله صنعت ورزش در اقتصادهای در حال رشد: مباحث ضروری و چالش ها - نشریه امرالد

ترجمه مقاله صنعت ورزش در اقتصادهای در حال رشد: مباحث ضروری و چالش ها - نشریه امرالد

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 37
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

ترجمه مقاله سازگاری تنفسی در انواع مختلف ورزش

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله فیزیولوژی تنفسی: سازگاری با ورزش های سطح بالا

ترجمه مقاله فیزیولوژی تنفسی: سازگاری با ورزش های سطح بالا

  • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله آمینو اسیدهای شاخه دار و آرژنین عملکرد جسمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله آمینو اسیدهای شاخه دار و آرژنین عملکرد جسمانی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله دوپینگ در ورزش: چه کسانی این مشکل را بررسی کرده اند؟ - نشریه الزویر

ترجمه مقاله دوپینگ در ورزش: چه کسانی این مشکل را بررسی کرده اند؟ - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 11