مقالات ترجمه شده رشته سازه

لیست مقالات ترجمه شده رشته سازه
دانلود ترجمه مقاله آسفالت های بتنی پیش ساخته

دانلود ترجمه مقاله آسفالت های بتنی پیش ساخته

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 19
صفحات فارسی: 27
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و ارزیابی خسارت سیلاب در حوضه رودخانه

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2004
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری تغییر شکل خارجی با GPS برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی

دانلود ترجمه مقاله اندازه گیری تغییر شکل خارجی با GPS برای مدیریت ایمنی سدهای خاکی

  • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 15
دانلود ترجمه مقاله بررسی پیاده سازی و اجرای المان محدود مدل پلاستیسیته

دانلود ترجمه مقاله بررسی پیاده سازی و اجرای المان محدود مدل پلاستیسیته

  • مبلغ: ۱۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
دانلود ترجمه مقاله بررسی مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی مقاومت افزوده در طراحی لرزه ای سازه ها - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1996
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 13
دانلود ترجمه مقاله ظرفیت چرخش لولای پلاستیکی تیرهای مسلح HPFRCC - مجله ASCE

دانلود ترجمه مقاله ظرفیت چرخش لولای پلاستیکی تیرهای مسلح HPFRCC - مجله ASCE

  • مبلغ: ۲۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 42
صفحات فارسی: 17
دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل کاهش ضرایب مقاومت در طراحی بر مبنای عملکرد

دانلود ترجمه مقاله بررسی عوامل کاهش ضرایب مقاومت در طراحی بر مبنای عملکرد

  • مبلغ: ۱۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1997
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 10
دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیرو گاه هسته ای

دانلود ترجمه مقاله مدلسازی و تحلیل رفتار کهنگی سازه های بتنی در نیرو گاه هسته ای

  • مبلغ: ۱۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 23
دانلود ترجمه مقاله NPV در طراحی چند هدفه با الگوریتم تکاملی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله NPV در طراحی چند هدفه با الگوریتم تکاملی - مجله الزویر

  • مبلغ: ۱۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29