مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی تربیتی

لیست مقالات ترجمه شده رشته روانشناسی تربیتی
ترجمه مقاله انضباط خشن والدین و قلدری مدرسه در میان نوجوانان چینی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله انضباط خشن والدین و قلدری مدرسه در میان نوجوانان چینی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۸۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله اثر فرزندپروری بر شخصیت سازی نوجوانان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر فرزندپروری بر شخصیت سازی نوجوانان - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله تاثیر والدین و مدرسه بر ویژگی های شخصیت در میان نوجوانان - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله تاثیر والدین و مدرسه بر ویژگی های شخصیت در میان نوجوانان - نشریه Frontiersin

  • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله والدین خشن و رفتار پرخاشگرانه کودکان - نشریه MDPI

ترجمه مقاله والدین خشن و رفتار پرخاشگرانه کودکان - نشریه MDPI

  • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی - نشریه PLOS

ترجمه مقاله عوامل تعیین کننده تفکر استراتژیک در کودکان پیش دبستانی - نشریه PLOS

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اثرات پنج عامل بزرگ شخصیتی خود (عامل) و شریک زندگی- نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات پنج عامل بزرگ شخصیتی خود (عامل) و شریک زندگی- نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 8
ترجمه مقاله خطرات و قواعد آموزش مسائل جنسی به کودکان - نشریه Sage

ترجمه مقاله خطرات و قواعد آموزش مسائل جنسی به کودکان - نشریه Sage

  • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 14
صفحات فارسی: 26