مقالات ترجمه شده رشته فیزیک

لیست مقالات ترجمه شده رشته فیزیک
ترجمه مقاله کاهش حالت کوانتومی و نظریه پیچش نیوتنی

ترجمه مقاله کاهش حالت کوانتومی و نظریه پیچش نیوتنی

  • مبلغ: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله ضدعفونی توسط پلاسما - نشریه Degruyter

  • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2002
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله گالیوم فسفید به عنوان یک ماده برای نورهای مرئی و مادون قرمز

ترجمه مقاله گالیوم فسفید به عنوان یک ماده برای نورهای مرئی و مادون قرمز

  • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 10
ترجمه مقاله تعمیم الکترودینامیک کلاسیک برای پیش بینی اثرات میدان اسکالر

ترجمه مقاله تعمیم الکترودینامیک کلاسیک برای پیش بینی اثرات میدان اسکالر

  • مبلغ: ۲۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2003
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله مقاله مروری آسایش حرارتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مقاله مروری آسایش حرارتی - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2010
صفحات انگلیسی: 15
صفحات فارسی: 46
ترجمه مقاله سنتز و رئولوژی فروسیال ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله سنتز و رئولوژی فروسیال ها - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله انتقال فاز معکوس پذیر القا شده با فوتون در پروسکایت CsPbBr3 - نشریه وایلی

ترجمه مقاله انتقال فاز معکوس پذیر القا شده با فوتون در پروسکایت CsPbBr3 - نشریه وایلی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 17
ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله کریستال فوتونی لیزر زیستی سیال نوری - نشریه الزویر

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 13