مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی

لیست مقالات ترجمه شده رشته حسابرسی
ترجمه مقاله تفاوت های جنسیتی در تفکر قالبی حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفاوت های جنسیتی در تفکر قالبی حسابرسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 28
ترجمه مقاله اثر نظریه، ارشدیت و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اثر نظریه، ارشدیت و دینداری بر آگاهی اخلاقی حسابداران - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۰,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2015
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله پیوست مکان، قیمت گذاری حسابرسی و کیفیت حسابرسی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پیوست مکان، قیمت گذاری حسابرسی و کیفیت حسابرسی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۸۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2023
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله نقش کیفیت حسابرسی در رابطه عملکرد مالی شرکت ESG - نشریه الزویر

ترجمه مقاله نقش کیفیت حسابرسی در رابطه عملکرد مالی شرکت ESG - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله کیفیت ممیزی داخلی و مقاومت در برابر فشار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله کیفیت ممیزی داخلی و مقاومت در برابر فشار - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۶۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 22
ترجمه مقاله هزینه های پولشویی و حسابرسی - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله هزینه های پولشویی و حسابرسی - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 34
صفحات فارسی: 37
ترجمه مقاله تحلیلگران پریشان و مدیریت سود - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تحلیلگران پریشان و مدیریت سود - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۶۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 119
صفحات فارسی: 15
ترجمه مقاله اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی به عنوان یک متغیر مداخله گر

ترجمه مقاله اثر سرمایه فکری بر عملکرد مالی به عنوان یک متغیر مداخله گر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تطبیق حسابرسی های پایدار با مدل های تجاری غیر معمول - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله تطبیق حسابرسی های پایدار با مدل های تجاری غیر معمول - نشریه اشپرینگر

 • مبلغ: ۳۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 12
ترجمه مقاله تاثیر اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر اجرای حسابداری بر کیفیت سود بانک ها - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 29
ترجمه مقاله گزارشگری غیرمالی شرکت ها و لزوم تایید آن توسط حسابرسان در اوکراین

ترجمه مقاله گزارشگری غیرمالی شرکت ها و لزوم تایید آن توسط حسابرسان در اوکراین

 • مبلغ: ۳۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 12
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله حسابرسی مستمر: ایجاد قابلیت حسابرسی خودکار - نشریه امرالد

ترجمه مقاله حسابرسی مستمر: ایجاد قابلیت حسابرسی خودکار - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 27
ترجمه مقاله اکوسیستم حسابرسی برای پشتیبانی از حسابداری و اطمینان - نشریه امرالد

ترجمه مقاله اکوسیستم حسابرسی برای پشتیبانی از حسابداری و اطمینان - نشریه امرالد

 • مبلغ: ۴۲,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 20