مقالات ترجمه شده رشته تغذیه دام

لیست مقالات ترجمه شده رشته تغذیه دام
ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی

ترجمه مقاله آنتی اکسیدان ها و اثرات آن ها بر روی استرس اکسیداتیو جوجه گوشتی

  • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 0
صفحات انگلیسی: 18
صفحات فارسی: 20
ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله اثر غذادهی متناوب بر رابطه گلوکز - انسولین در جوجه - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 1979
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals

ترجمه مقاله عملکرد نسبی گونه های جو دوسر از نظر رشد و عملکرد دانه - نشریه Academic Journals

  • مبلغ: ۲۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله چشم اندازهای مربوط به کشاورزی دقیق دام

ترجمه مقاله چشم اندازهای مربوط به کشاورزی دقیق دام

  • مبلغ: ۳۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2009
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 10