ترجمه مقاله بهبود عملکرد رشد، ریخت شناسی دستگاه گوارش و بیوشیمی سرم جوجه گوشتی با مکمل L- گلوتامین - نشریه Oxford Journals

ترجمه مقاله بهبود عملکرد رشد، ریخت شناسی دستگاه گوارش و بیوشیمی سرم جوجه گوشتی با مکمل L- گلوتامین - نشریه Oxford Journals
قیمت خرید این محصول
۳۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مکمل L- گلوتامین جیره غذایی موجب بهبود شاخص های عملکرد رشد، ریخت شناسی دستگاه گوارش و بیوشیمی سرم جوجه های گوشتی طی بیماری آنتریت نکروتیک (تورم روده عفونی) می شود
عنوان انگلیسی
Dietary L-glutamine supplementation improves growth performance, gut morphology, and serum biochemical indices of broiler chickens during necrotic enteritis challenge
صفحات مقاله فارسی
16
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2018
نشریه
Oxford Journals
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8895
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم جانوری، تغذیه دام و علوم دامی، بیوشیمی
مجله
علوم طیور - Poultry Science
دانشگاه
گروه علوم حیوانی، دانشکده علوم محیطی و روستایی، دانشگاه نیوانگلند، استرالیا
کلمات کلیدی
آنتریت نکروتیک، L- گلوتامین، ریخت شناسی روده، عملکرد، گوشتی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
طرح آزمایشی و پرورش پرندگان
بیماری NE
امتیاز دهی به آسیب
شاخص های مورفولوژی روده و بیوشیمی سرم
تجزیه و تحلیل آماری
نتایج
عملکرد
امتیازات زخم روده
ریخت شناسی دستگاه گوارش
شاخص های بیوشیمیایی سرم
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

Necrotic enteritis (NE) causes significant economic losses in the broiler chicken industry, especially in birds raised without in-feed antibiotics. L-glutamine (Gln) is an amino acid that may compensate for metabolic losses from infection and improve the intestinal development. This study investigated the effects of dietary Gln (10 g/kg) supplementation on growth performance, intestinal lesions, jejunum morphology, and serum biochemical indices of broiler chickens during NE challenge. The study employed a factorial arrangement of treatments with factors: NE challenge, no or yes; dietary Gln inclusion, 0 g/kg in starter (S), d 0 to 10, grower (G) d 10 to 24, and finisher (F) d 24 to 35; 10 g/kg in S, G, F, or 10 g/kg in S, G only. Each treatment was replicated in 6 floor pens with 17 birds per pen as the experimental unit for performance and 2 birds for other measurements. Challenge significantly reduced bird performance, increased incidence of intestinal lesions, and affected intestinal development and serum biochemical indices. Regardless of challenge, Gln supplementation increased gain (P < 0.05), feed intake (P < 0.05), and decreased FCR (P < 0.05) on d 24. On d 35, Gln improved gain (P < 0.05) and FCR (P < 0.001) whereas withdrawing Gln from finisher tended to diminish the beneficial effect on weight gain but not FCR. Dietary Gln reduced lesion scores in the jejunum (P < 0.01) and ileum (P < 0.01) in challenged birds. On d 16, Gln increased villus height to crypt depth ratio in unchallenged birds (P < 0.05) and reduced crypt depth of challenged birds on d 24 (P < 0.05). Regardless of challenge, supplementation with Gln reduced crypt depth on d 16 (P < 0.05), and increased villus height (P < 0.01) and the villus height to crypt depth ratio (P < 0.001) on d 24. Dietary Gln lowered serum uric acid level regardless of challenge (P < 0.05). The current study indicates that dietary Gln alleviates adverse effects of NE and may be useful in antibiotic-free diets.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
بیماری آنتریت نکروتیک (تورم روده عفونی) (NE) موجب زیان های اقتصادی قابل توجهی در صنعت تولید مرغ گوشتی به ویژه در پرندگان رشد کرده بدون آنتی بیوتیک در جیره غذایی می شود. L- گلوتامین (Gln) اسید آمینه ای است که احتمالاً خسارت متابولیک ناشی از بیماری را کاهش داده و رشد روده را بهبود می بخشد. این مطالعه به بررسی اثرات مکمل Gln جیره (10 g/kg) بر عملکرد رشد، ضایعات روده، مورفولوژی ژژونوم و شاخص های بیوشیمیایی جوجه های گوشتی طی بیماری NE می پردازد. این مطالعه از یک آرایش فاکتوریل تیمارها استفاده کرد که شامل: بیماری NE، بله یا خیر؛ گنجاندن Gln ر جیره، 0 g/kg در استارتر (S)، 0 تا 10 روز، رشد (G روز 10 تا 24 و پایانی (F) روز 24 تا 35، 10 g/kg در S، G، F یا 10 g/kg تنها در S، G. هر تیمار دارای 6 تکرار و 17 پرنده به ازای هر واحد آزمایشی برای تعیین عملکرد و 2 پرنده برای سایر معیارها بود. بیماری موجب کاهش قابل توجه عملکرد پرندگان، افزایش وقوع ضایعات روده شده و بر شاخص های رشد دستگاه گوارش و بیوشیمی سرم تاثیر می گذارد. صرفنظر از بیماری، مکمل Gln موجب افزایش سود (P < 0.05)، جذب مواد غذایی (P < 0.05) و کاهش (FCR (P < 0.05 در روز 24م می شود. در روز 35م، Gln بهره وری (P < 0.05) و (FCR (P < 0.001 را بهبود بخشید، در حالیکه حذف Gln از جیره پایانی موجب کاهش اثرات مفید روی وزن گیری شده نه FCR. Gln جیره میزان زخم را در ژژونوم (P < 0.01) و ایلئوم (P < 0.01) پرندگان بیمار کاهش داد. در روز 16م، Gln ارتفاع پرزها را نسبت به عمق کریپت در پرندگان غیر بیمار افزایش داد (P < 0.05) و عمق کریپت در پرندگان بیمار در روز 24م کاهش یافت (P < 0.05) . صرفنظر از بیماری، افزودن Gln در روز 16م عمیق کریپت را در کاهش داد (P < 0.05) و ارتفاع پرزها (P < 0.01) و همچنین نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت (P < 0.001) را در روز 24م افزایش داد. Gln جیره صرفنظر از بیماری سطح اسید اوریک سرم را کاهش داد (P < 0.05).مطالعه حاضر نشان داد که Gln جیره اثرات نامطلوب NE را برطرف می کند و احتمالاً در رژیم های فاقد آنتی بیوتیک مفید است.

بدون دیدگاه