مقالات ترجمه شده رشته مهندسی شهرسازی گرایش مدیریت شهری

لیست مقالات ترجمه شده رشته مهندسی شهرسازی گرایش مدیریت شهری
ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی مشارکتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رسانه های اجتماعی برای برنامه ریزی مشارکتی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۷۴,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2022
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 35
ترجمه مقاله توسعه جدید: تفکر ناب در شهرهای هوشمند - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله توسعه جدید: تفکر ناب در شهرهای هوشمند - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۲۸,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2018
صفحات انگلیسی: 6
صفحات فارسی: 11
ترجمه مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار - نشریه NATURE

ترجمه مقاله طبقه بندی جدید و نوینی از شاخص های شهر هوشمند پایدار - نشریه NATURE

 • مبلغ: ۶۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله از فضای زیرزمینی شهری تا شهرسازی زیرزمینی پایدار - نشریه الزویر

ترجمه مقاله از فضای زیرزمینی شهری تا شهرسازی زیرزمینی پایدار - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۶,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2021
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 13
ترجمه مقاله تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر سیاست های شهر هوشمند بر نوآوری شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 32
ترجمه مقاله بازسازی های شهری و بهسازی بافت های شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازسازی های شهری و بهسازی بافت های شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2013
صفحات انگلیسی: 9
صفحات فارسی: 23
ترجمه مقاله بازسازی های شهری و توسعه پایدار در بریتانیا - نشریه الزویر

ترجمه مقاله بازسازی های شهری و توسعه پایدار در بریتانیا - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2000
صفحات انگلیسی: 11
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله خوشه های خلاق و رشد شهر - نشریه تیلور و فرانسیس

ترجمه مقاله خوشه های خلاق و رشد شهر - نشریه تیلور و فرانسیس

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2008
صفحات انگلیسی: 16
صفحات فارسی: 21
ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

ترجمه مقاله تفاوت های فضایی در فقر ایالات متحده - نشریه Sage

 • مبلغ: ۳۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 23
صفحات فارسی: 30
ترجمه مقاله تغییر طراحی شهری در شهرها برای سلامت - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تغییر طراحی شهری در شهرها برای سلامت - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۵۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2020
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 24
ترجمه مقاله امنیت سایبری رکن ضروری شهرهای هوشمند

ترجمه مقاله امنیت سایبری رکن ضروری شهرهای هوشمند

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 24
صفحات فارسی: 19
ترجمه مقاله توسعه شهری پایدار بالا به پایین - نشریه الزویر

ترجمه مقاله توسعه شهری پایدار بالا به پایین - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۴۱,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2019
صفحات انگلیسی: 10
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله رانندگی هوشمند در شهر هوشمند - نشریه IEEE

ترجمه مقاله رانندگی هوشمند در شهر هوشمند - نشریه IEEE

 • مبلغ: ۲۹,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2017
صفحات انگلیسی: 5
صفحات فارسی: 14
ترجمه مقاله راهبرد مدیریت توسعه شهری با استفاده از فناوری های سبز

ترجمه مقاله راهبرد مدیریت توسعه شهری با استفاده از فناوری های سبز

 • مبلغ: ۲۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 4
صفحات فارسی: 5
ترجمه مقاله سرمایه انسانی، مهارت ها و رشد اشتغال نابرابر درون شهری - نشریه هینداوی

ترجمه مقاله سرمایه انسانی، مهارت ها و رشد اشتغال نابرابر درون شهری - نشریه هینداوی

 • مبلغ: ۳۷,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2014
صفحات انگلیسی: 13
صفحات فارسی: 26
ترجمه مقاله تجدید نظر در خلاقیت شهری - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تجدید نظر در خلاقیت شهری - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۵,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2011
صفحات انگلیسی: 8
صفحات فارسی: 18
ترجمه مقاله پایداری شهری از طریق برنامه ریزی راهبردی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله پایداری شهری از طریق برنامه ریزی راهبردی - نشریه الزویر

 • مبلغ: ۳۳,۰۰۰ تومان
سال انتشار: 2016
صفحات انگلیسی: 7
صفحات فارسی: 15